Loading...
 • Calea Grivitei nr. 4, Sector 1, Bucuresti, 010731

Achizitie echipamente medicale

Achizitie echipamente medicale

Conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „Negociere fara publicare in prealabil a unui anunt de participare”, in vederea atribuirii contractului de furnizare „Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 138372”, în urma evaluării ofertelor primite, rezultatul este după cum urmează:

 • Lotul 1 – anulat -oferta depusa a fost inacceptabila

Data publicării 02.07.2021

 

Spitalul CLINIC DE NEFROLOGIE “DR. CAROL DAVILA” are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica “Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 138372”.

 1. Obiectul contractului: Furnizare de echipamente si aparatura medicala.
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:   Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare
 3. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit:
  Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19Contractul de finanțare a proiectului nr. 402/03.11.2020, “STOP COVID in cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” cod MySmis 138372.Tip de finantare : Program / ProiectProgram/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM
 4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
  • Propunerea tehnica

  Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

  • Propunerea financiara – formularul de oferta

  Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 29.06.2021
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 8. Pretul va fi exprimat in RON 799.93 fara TVA
 9. Pretul ofertei este ferm in RON. NU se accepta actualizarea pretului contractului
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut.
 11. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 12. Perioada de garantie a produselor: 24 luni
 13. Termenul comercial în care se va încheia contractul: 1 luna
 14. Livrarea produselor va fi realizata in maxim 10 zile de la semnarea contractului.
 15. Plata pretului contractului se va face prin contul RO50TREZ7015006XXX010113 deschis la Trezoreria sectorului sector 1 confom draftului de contract atasat.
 16. Documentele care insotesc oferta:
 • documente justificative, prin care demonstrati ca nu va regasiti in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind plata taxelor si a impozitelor din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;
 • CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
 • Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Autorizatie de punere pe piata a fiecarui produs sau certificatul de inregistrare al acestuia la Agentia Nationala a Medicamentului, aflate in termen de valabilitate si anexate in ordinea cronologica a produselor din tabelul cu specificatiile tehnice, conform art.704 din Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Fisa de informatii generala
 • Declaratia privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani
 • Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau private
 • Documentele emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu unul din standardele ISO 9001:2015 sau echivalent si SR EN ISO 14001:2015.
  1. Adresa la care se depune oferta: la sediul spitalului din Calea Grivitei nr.4 – Registratura
  2. Data limita pentru depunerea ofertei: 30.06.2021 ora 14:00
  3. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 01.07.2021 ora 09:00 la sediul spitalului din Calea Grivitei nr.4

           Puteti descarca documentatia de atribuire de aici:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la achizitii[@]spcaroldavila.ro

Data publicarii 25.06.2021

Conform Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „Negociere fara publicare in prealabil a unui anunt de participare”, in vederea atribuirii contractului de furnizare „Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 138372”, în urma evaluării ofertelor primite, rezultatul este după cum urmează:

 • Lotul 1 – anulat – nu au fost depuse oferte
 • Lotul 2 – atribuit – valoarea contractului fara TVA 3,840.00 lei; valoare TVA 729.60 lei; valoarea totala a contractului de furnizare cu  TVA 4569.60 lei.

Data publicării 16.06.2021

Spitalul CLINIC DE NEFROLOGIE “DR. CAROL DAVILA” are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica “Furnizare de echipamente si aparatura medicala cod MySmis 138372”.

 1. Obiectul contractului: Furnizare de echipamente si aparatura medicala.
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:   Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare
 3. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit:
  Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19Contractul de finanțare a proiectului nr. 402/03.11.2020, “STOP COVID in cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” cod MySmis 138372.Tip de finantare : Program / ProiectProgram/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare – POIM
 4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
   • Propunerea tehnica

  Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.

   • Propunerea financiara – formularul de oferta

  Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 28.05.2021
 6. Limba de redactare a ofertei: romana
 7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 8. Pretul va fi exprimat in RON, 16,475.93 fara TVA
 9. Pretul ofertei este ferm in RON. NU se accepta actualizarea pretului contractului
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: pretul cel mai scazut.
 11. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 12. Perioada de garantie a produselor: 24 luni
 13. Termenul comercial în care se va încheia contractul: 1 luna
 14. Livrarea produselor va fi realizata in maxim 10 zile de la semnarea contractului.
 15. Plata pretului contractului se va face prin contul RO50TREZ7015006XXX010113 deschis la Trezoreria sectorului sector 1 confom draftului de contract atasat.
 16. Documentele care insotesc oferta:
 • documente justificative, prin care demonstrati ca nu va regasiti in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat. Certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind plata taxelor si a impozitelor din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;
 • CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
 • Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Autorizatie de punere pe piata a fiecarui produs sau certificatul de inregistrare al acestuia la Agentia Nationala a Medicamentului, aflate in termen de valabilitate si anexate in ordinea cronologica a produselor din tabelul cu specificatiile tehnice, conform art.704 din Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Fisa de informatii generala
 • Declaratia privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani
 • Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau private
 • Documentele emise de organisme acreditate care sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu unul din standardele ISO 9001:2015 sau echivalent si SR EN ISO 14001:2015.
  1. Adresa la care se depune oferta: la sediul spitalului din Calea Grivitei nr.4 – Registratura
  2. Data limita pentru depunerea ofertei: 10.06.2021 ora 14:00
  3. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 11.06.2021 ora 09:00 la sediul spitalului din Calea Grivitei nr.4

           Puteti descarca documentatia de atribuire de aici:

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0732.001.544.