Regulament de organizare si functionare

AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA”

         

APROBAT

DIRECTOR GENERAL A.S.S.M

 EC.GANGURA BOGDAN MIHAI

2013

 

 CAPITOLUL I

Organizarea unităţii

Conducerea Spitalului Clinic de Nefrologie “Carol Davila”(SCNCD):

– Consiliul de administratie

– Manager

– Comitetul director

 

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 la nivelul spitalului s-a înfiinţat Consiliul de Administratie , care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor, având următoarea componenţă:

 1. Din partea Consiliului General al Primariei Municipiului Bucuresti

 

– Presedinte Consiliul de Administratie

– Membru Consiliul de Administratie

– 2 Membrii supleanti

 1. Din partea presedintelui Consiliului General al Primariei Municipiului Bucuresti

 

– Membru Consiliul de Administratie

– 1 Membru Supleant

 1. Din partea Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti

 

– Membru Consiliul de Administratie

– 1 Membru Supleant

 1. Din partea ASSMB

 

– Membru Consiliul de Administratie

– 1 Membru Supleant

 1. Din partea Spitalului Clinic de Nefrologie ” Carol Davila” Bucuresti

 

– Manager

 1. Din partea OAMGM AMR Bucuresti

 

– Invitat

– 1 Membru Supleant

 1. Din partea Colegiului Medicilor Bucuretsi

 

– Invitat

– 1 Membru Supleant

 

Atributiile principale ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

-avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului;

-organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager;

-aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;’

-avizeaza programul annual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

-analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membri comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

– propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta unor incompatibilitati prevazute de Legea nr.95/2006.

Conducerea executiva a Spitalului Clinic de Nefrologie “Carol Davila” este asigurata de managerul spitalului si Comitetul director .

MANAGERUL

În conformitate cu Ordinul nr. 1384/2010 managerul are în principal următoarele atribuţii:

 1. AObligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:
 2. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
 3. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
 4. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
 5. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
 6. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
 7. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
 8. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
 9. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
 11. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
 12. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
 13. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
 14. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
 15. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;
 16. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 17. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
 18. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
 19. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 20. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
 21. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
 22. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 23. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
 24. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
 25. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
 26. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
 27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
 28. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
 29. Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:
 30. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
 31. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
 32. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
 33. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 34. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
 35. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
 36. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
 37. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
 38. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
 39. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
 40. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
 41. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
 42. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 43. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 44. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 45. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
 46. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
 47. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
 48. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
 49. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
 50. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
 51. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
 52. CObligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
 53. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
 54. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
 55. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
 56. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 57. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
 58. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
 59. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
 60. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
 61. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
 62. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 63. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
 64. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
 65. DObligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
 66. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către ASSMB ;
 67. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 68. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
 69. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 70. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
 71. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
 72. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 73. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 74. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
 75. transmite  forurilor superioare  informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 76. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 77. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 78. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 79. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
 80. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 81. propune conducerii ASSMB  un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
 82. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
 83. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico- financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 84. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerului si/sau ale primarului general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului general, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
 85. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
 86. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
 87. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
 88. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 89. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
 90. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
 91. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.
 92. Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
 93. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;
 94. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
 95. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
 96. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

 

 

COMITETUL DIRECTOR

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi ord. MSP nr. 921/2006 funcţionează în următoarea componenţă:

– Manager

– Director medical

– Director financiar-contabil

 

 

ATRIBUŢIILE  COMITETULUI  DIRECTOR:

 1. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
 2. Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. Propune managerului, în vederea aprobării :

–  numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

–  organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 1. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 2. Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 3. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului;
 4. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 5. Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
 6. Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10.Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

11.Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

12.La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

13.Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

14.Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical , la solicitarea acestora;                                                                                                         15.Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;      16.Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;      17.Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;                                               18.Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului; 19.Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 20.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI MEDICAL:

 

1.În calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;                                           2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;                                                 3.Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;                                                                                                  4.Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi; 5.Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 6.Întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;                                                                          7.Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;                                                                                8.Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;                                             9. Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare 10.Participă alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale .                                                                      11.Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;                       12.Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 

 

DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL are in principal urmatoarele atributii:

1.Asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiar- contabile a unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale;                                  2.Organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara; 3.Organizeaza in cadrul unitatii, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor, a balantelor de verificare si a darilor de seama anuale si trimestriale, angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de director, in toate operatiunile patrimoniale, raspunde de indeplinirea atributilor ce revin Compartimentului financiar- contabil cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si la asigurarea integritatii patrimoniului unitatii, 4.Participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;                                                                            5.Asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor unitatii catre banci si terti,                                                                                                                                 6.Asigura verificarea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de introducerea tehnicii de calcul a lucrarilor in domeniul financiar-contabil,                                                                         7.Ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor,                                                                                                            8.Asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masurile pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare,                      9.Indeplineste formele de   scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale,                                                                                                             10.Impreuna cu celelalte compartimente prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind disciplina contractuala si financiara, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si fondurilor, in vederea imbunatatirii continue a asistentei medicale,

11.Prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sanatate si analiza costurilor,

12.Organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a personalului financiar-contabil din subordine,

13.Rezolva, personal sau prin salariatii din subordine, orice alte sarcini prevazute de actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila.

 

Dispozitii generale

 

 

Art.1. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila are sediul în Bucureşti, Calea Grivitei nr. .4, sector 1.

  Art.2. Spitalul .Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila asigura ocrotirea sănătăţii, prin acordarea asistentei medicale de specialitate: preventiva, curativa si de recuperare a  bolnavilor internati.

Prin secţiile sale, spitalul poate, de asemenea, asigura asistenta medicală de specialitate, in limita locurilor disponibile.

In cazuri de urgenta, spitalul acorda asistenta medicală tuturor persoanelor a caror stare necesita aceasta.

Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor legale in vigoare.

 

Art.3.Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi , dezastre , atacuri teroriste , conflicte sociale si alte situatii de criza , fiind obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.

 

Art.4. In spital se  desfasoara si activitati de invatamint medico-farmaceutic, universitar si postuniversitar , precum si activitati de cercetare stiintifica medicala .

Aceste activitati se desfasoara sub indrumarea personalului didactic care este integrat in spital. Activitatile de invatamint si cercetare vor fi astfel organizate incit sa consolideze calitatea actului medical , cu respectarea drepturilor pacientilor , a eticii si deontologiei medicale.

 

Art.5.  Spitalul are obligatia sa desfasoare activitate de educatie medicala si cercetare (EMC) pentru medici , asistenti medicali si alt personal , costurile acestor activitati fiind suportate de personalul beneficiar sau de catre spitalul clinic , in conditiile alocarilor bugetare.

Art.6. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr.Carol Davila este o instituţie sanitară publică, cu finantare prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, avand personalitate juridica.

Art.7. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila este direct subordonat Primariei Municipiului Bucuresti-A.S.S.M.B.

Art.8. Conducerea spitalului este obligata sa aplice normele tehnice ale Ministerului Sănătăţii Publice pentru prevenirea, supravegherea si controlul infecţiilor nosocomiale si sa ia orice alte măsuri necesare evitarii aparitiei acestora.

Art.9. Spitalul trebuie sa corespunda cerintelor de igiena si antiepidemice. In acest scop, conducerea spitalului are obligaţia de a asigura condiţiile corespunzatoare obţinerii autorizatiei de funcţionare.

Art.10. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila este obligat sa inregistreze persoanele carora le acorda asistenta medicală, sa le intocmeasca fisa de consultaţie, foaia de observatie precum si orice alte acte medicale stabilite prin dispozitiile legale. De asemenea, va elibera la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor legale, buletine de analize medicale, certificate de constatare a decesului si alte asemenea acte.

Obligaţiile si răspunderile care revin personalului sanitar si spitalului in inregistrarea si raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite si circuitul acestora, se stabilesc de Ministerul Sănătăţii Publice in conformitate cu actele normative privind sistemul informatizat in unităţile sanitare.

Art.11. In acordarea asistentei medicale, personalul medico-sanitar trebuie sa respecte fara limite fiinţa umană, sa se conformeze normelor de etica si deontologie,sa respecte Legea 46/2003 privind drepturile pacientului, sa acţioneze intotdeauna in interesul bolnavului si pentru promovarea starii de sănătate a populaţiei, sa aiba o atitudine activa fata de nevoile de ingrijire a sănătăţii fiecarei persoane si a intregii populatii, sa militeze pentru apararea demnitatii profesiei, sa ingrijeasca toti bolnavii cu acelasi interes si fara conditionare de orice avantaje materiale sau servicii personale,asigurand un act medical total,corect si nediscriminatoriu.

Art.12. Intreg personalul din unitate trebuie sa acţioneze cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si băneşti,actionand impotriva oricaror forme de risipa sau abatere de la disciplina muncii.

Art.13. (1) Personalul spitalului se compune din  următoarele categorii:

 

A.Personal medico-sanitar

a/ personal de conducere

b/ personal de execuţie

 

 1. Personal din activităţi auxiliare

a/ personal de conducere

b/ personal de execuţie

 

 1. Personalul din aparatul funcţional

a/ personal de conducere

b/ personal de execuţie si de specialitate

c/ personal de execuţie administrativ

d/ personal de deservire

 

(2) Numărul de personal incadrat/ necesar Spitalului  Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila este stabilit in conformitate cu criteriile de normare in vigoare.

Art.14. Personalul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila este ierarhizat din punct de vedere organizatoric, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.

Art.15. In cazul in care forma si stadiul de boala necesita ingrijiri medicale ce nu pot fi efectuate in spital, acesta, prin grija sa, va indruma bolnavul catre o alta unitate spitalicească sau ambulatorie competentă tehnic si medical.

Art.16. Spitalul Clinic deNefrologie Dr. Carol Davila colaborează cu celelalte instituţii sanitare cu care intra in relaţii economice si juridice, rezultate din indeplinirea atribuţiilor sale.

 

Art.17. Spitalul raspunde in conditiile legii pentru calitatea actului medical , pentru respectarea conditiilor de cazare , igiena , alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale , precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor prin asigurarea anuala de malpraxis.

 

 

 

 

 

 

Art.18. Personalul medico-sanitar are obligaţia sa aplice tratamentul medical corespunzator fiecarei boli si sa respecte normele medicale de tratament.

Art.19. Ingrijirile medicale se efectuează cu consimţământul informat al bolnavului sau al persoanelor care, potrivit legii, sunt îndreptăţite a-si da acordul. In cazurile grave in care, pentru salvarea persoanelor lipsite de discernamant ori aflate in imposibilitate de a-si manifesta voinţa, este necesară o ingrijire medicală de urgenţă, iar consimţământul sau incuvintarea persoanelor de drept nu se poate obţine in timp util, ingrijirea medicală va fi efectuata de medic, pe proprie răspundere. In cazul refuzului pacientului de a primi ingrijiri medicale, se va solicita acestuia declaratia scrisa in acest sens, medicul fiind obligat sa informeze bolnavul ori persoana îndreptăţită a-si da consimţământul asupra consecintelor ce decurg din neacceptarea acestor ingrijiri. Prevederile acestui articol nu se aplica in cazurile in care, potrivit legii, pentru apararea sănătăţii publice, ingrijirea medicală este obligatorie.

Art.20. Asistenta medicală de urgenta se acorda de toate unităţile sanitare la locatia acestora, permanent, la orice ora din zi sau noapte, indiferent de domiciliul persoanei. Personalul sanitar este obligat sa acorde primul ajutor medical, indiferent de specialitate, de locul unde se afla, sau daca este in timpul sau in afara programului de lucru.,respectand dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale,pentru pacientii indrumati la consult interdisciplinar.

Art.21. Unităţile si personalul sanitar sunt obligate sa desfăşoare o activitate de educaţie sanitară care sa conduca la cresterea gradului de igiena, de cunoastere a normelor igieno-dietetice si a importantei lor pentru o viata sanatoasa, cu implicatii directe asupra starii de sanatate a membrilor comunitatii.

Art.22. Prevenirea si combaterea bolilor transmisibile constituie o obligaţie permanenta pentru unităţile, organele si personalul sanitar, precum si pentru toti cetatenii. In indeplinirea acestei obligaţii, unităţile, organele si personalul medico-sanitar raspund de:

 1. a) declararea, tratamentul si dupa caz, izolarea obligatorie a bolnavilor, suspectilor de boli transmisibile si al purtatorilor de germeni patogeni.
 2. b) efectuarea investigaţiilor clinice, epidemiologice si de laborator, aplicarea tratamentului profilactic si curativ, precum si urmarirea realizarii măsurilor de dezinsecţie si dezinfectie

Art.23. Personalul sanitar care constata sau este informat de existenta unui caz de boala transmisibila are obligaţia de a lua imediat toate măsurile pentru prevenirea  raspandirii de boli in randul populaţiei sau colectivitatii si de a informa de indata unitatea sanitară ierarhic superioara.

De asemenea, personalul sanitar este obligat sa ia măsuri de urgenta pentru izolarea pacientului.

Art.24. Actele, datele si informatiile medicale obtinute de personalul sanitar in exercitarea atribuţiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind interzisa. Nu constituie divulgare a secretului profesional, raportarea sau comunicarea datelor sau informatiilor prevazute in aliniatul precedent, in temeiul unor dispozitii legale.

 

CAPITOLUL  II

FINANTAREA SPITALULUI

 

 

Art.25. (1) Spitalul este institutie publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare .Veniturile proprii ale spitalului ca spital public , provin din sumele incasate pentru serviciile medicale , alte prestatii efectuate pe baza de contract precum si din alte surse , conform legii

 

Art. 26. (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurari de sanatate reprezinta sursa principala a  veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari de sanatate in functie de indicatorii stabiliti in contractul cadru de furnizare de servicii medicale.

(2) In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicalese constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai MSP si ai CNAS care , in termen de maxim 10 zile solutioneaza divergentele.

(3) Spitalul poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate private.

Spitalul primeste in completare, sume de la bugetul de stat sau bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate, dupa cum urmeaza

 • de la bugetul de stat prin bugetul MSP precum si prin bugetul MEC , fiind spital clinic cu sectii universitare;
 • de la bugetul local pentru spital de interes local;

De la bugetul de stat se asigura :

 • desfasurarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate;
 • dotarea cu echipamente medicale, in conditiile legii;
 • expertizarea , transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte          cazuri de forta majora;
 • modernizarea , transformarea si extinderea constructiiloe existente precum si efectuarea de reparatii capitale;
  • activitati didactice si de cercetare;
  • alte cheltuieli curente si de capital.

Bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de intretinere , gospodarire , reparatii , consolidare , extindere si modernizare a unitatilor sanitare publice , sau de interes local in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.

Spitalul poate realiza venituri suplimentare din :

 • donatii si sponsorizari;
 • legate;
 • asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica;
 • inchirierea unor spatii medicale , echipamente sau aparatura ,medicala catre alti furnizori de servicii medicale , in conditiile legii;
 • contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari private sau agenti economici;
 • editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;
 • servicii medicale , hoteliere sau de alta natura , furnizate la cererea unor terti;
 • servicii de asistenta medicala la domiciliu , furnizate la cererea pacientilor;
 • contracte de cercetare se alte surse;
 • alte surse , conform legii.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila “ se elaboreaza de catre comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului , in conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordin al MSP si cu contractul colectiv de munca si se publica pe site-ul A.S.S.M.B. in termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului  se aproba de managerul spitalului cu acordul organului ierarhic superior respectiv conducatorul AS.S.M.B.

Bugetul de venituri si cheltuieli a spitalului se repartizeaza pe sectiile si compartimentele din structura spitalului , nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

Executia BVC se urmareste pe sectii si compartimente fiind un indicator al contractului incheiat intre manager si sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului.

Abaterile fata de indicatorii din contractul cu managerul se analizeaza si se solutioneaza de conducerea spitalului cu conducerile structurilor in cauza.

Executia BVC se raporteaza lunar , respectiv trimestrial , A.S.S.M.B. pe al carui site se si publica.

Executia BVC se raporteaza lunar si trimestrial Consiliului Local daca spitalul beneficiaza de finantare din bugetul local.

A.S.S.M .B. analizeaza executia BVC lunar si trimestrial si le inainteaza MSP; daca se constata abateri fata de indicatorii din contractul de administrare , le sesizeaza si fac propuneri pe care le supun aprobarii conducerii MSP.

In cazul existentei unor datorii la data incheierii contrctului de management , acestea vor fi evidentiate separat , stabilindu-se posibilitatile si intervalul in care vor fi lichidate in conditiile legii.

Auditul Public Intern se exercita de catre structura deconcentrata a MSP respectiv de catre A.S.S.M. B.

Controlul asupra activitatii financiare a Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” se face in conditiile legii de Curtea de Conturi ,  MSP sau de alte organe abilitate prin lege.

Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmatoarele surse:

 • cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in BVC , cu pastrarea echilibrului financiar;
 • sume rezultate din valorificarea bunurilor disponobile precum si din cele casate  cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
 • sponsorizari cu destinatia “ dezvoltare “;
 • o cota de 20% din excedentul BVC inregistrat la finele exercitiului financiar;
 • sume rezultate din inchirieri in conditiile legii;

Acest fond se utilizeaza pentru dotarea spitalului.

Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se raporteaza in anul urmator , fiind utilizat pentru dotarea spitalului.

Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform CFSM , pe baza de documente justificative , in functie de realizarea acestora , cu respectarea prevederilor contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate.

 

CAPITOLUL  III

Atribuţii generale ale Spitalului

 

 

Art.27. Spitalul îndeplineşte, in principal, următoarele atribuţii:

 1. Cu privire la apararea sănătăţii populaţiei si prevenirea imbolnavirilor :
 • executa impreuna cu unităţile sanitare din raza sa teritoriala, sarcinile ce ii revin din programele de sănătate.
 • supravegheaza starea de sănătate a populaţiei si analizeaza calitatea asistentei medicale, luand măsurile corespunzatoare pentru continua perfectionare a acestei.
 • acorda asistenta medicală de urgenta, in caz de boala sau accident.
 • stabileşte, in condiţiile prevazute de lege, incapacitatea temporara de munca.
 • organizează si efectuează examene de specialitate si investigaţii de laborator.
 • transmite diagnosticul si indicatiile terapeutice si de recuperare, pentru bolnavii externati, medicului de familie si altor unităţi sanitare in vederea continuarii ingrijirilor medicale.
 • efectuează investigaţiile necesare expertizarii capacitatii de munca si altor expertize, potrivit legii.
 • efectuează studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea unor noi metode de investigaţii si tratament, cu respectarea prevederilor legale.
 • asigura indeplinirea sarcinilor ce-i revin din programele de formare, specializare si perfectionare a personalului sanitar.
 1. Cu privire la asistenta medicală a populaţiei :
 2. Cu privire la asistenta medicală a bolnavilor internati :
 • efectuează, in cel mai scurt timp, investigaţiile pentru precizarea diagnosticului si aplica tratamentul medical complet – curativ, preventiv si de recuperare – individualizat si diferentiat in raport de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al bolii,avand obligatia de a prescrie examene medicale conexe consultului initial,unde este cazul.

 

Art.28. Atribuţiile spitalului trebuie sa concureze la asigurarea următoarelor  actiuni:

 • accesul populaţiei la toate formele de asistenta medicală;
 • unitatea de actiune in rezolvarea problemelor de sănătate din teritoriu;
 • continuitatea acordarii asistentei medicale in toate stadiile de evolutie a bolii, prin cooperare permanenta a medicilor din aceeasi unitate sau din unităţi sanitare diferite;
 • utilizarea eficienta a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de investigaţie si tratament;
 • controlul medical periodic si supraveghere medicala sistematica a unor categorii de salariati expusi unui risc crescut de imbolnavire
 • Recuperarea medicala a bolnavilor prin  servicii de fizioterapie
 • Controlul si urmarirea calitatii medicamentelor in vederea ridicarii eficientei tratamentelor , evitarea riscului terapeutic si  fenomenelor adverse;
 • Stabilirea factorilor de risc in mediul de viata si de munca , a influientei acestor supra sanatatii populatiei si controlul aplicarii normelor de igiena
 • Desfasurarea unei activitati proprii de cercetare , prin colectivele de cercetare existente in domeniul medicinii interne, nefrologiei si anatomie patologica , pe baza unui plan aprobat de Academia de Stiinte Medicale , avind ca scop promovarea starii de sanatate;
 • Intocmirea decontului de spitalizare a pacientului conform prevederilor OMS nr. 1100/2005 si inminarea lui la momentul externarii pacientului
 • crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, precum si servirea acesteia in condiţii de igiena;
 • educatia sanitară a populaţiei;
 • realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de sanatate si  securitate in munca si prevenirea si stingerea incendiilor, conform normelor in vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea si atribuţiile compartimentelor de munca din structura unităţii

Art.29. Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr.Carol Davila”

 

Secţia clinica nefrologie I                                                   72 paturi

din care :            -terapie acuta                                          14 paturi

-dializa peritoneala                                    3 paturi

Secţia clinica nefrologie II                                                  72 paturi

din care:              – comp. medicina interna                              14 paturi

Sectia clinica chirurgie generala                                         49 paturi

Sectia clinica ATI                                                              15 paturi

Centrul de hemodializa                                            9 aparate

(pentru pacienti care necesita hemodializa in conditii de spitalizare)

Camera de garda

TOTAL               208 paturi

Spitalizare de zi (nefrologie,litotritie)                             7 paturi

 

Art.30. Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul de specialitate.

Art.31. Sectia cu paturi este condusa de un medic primar, care îndeplineşte functia de medic sef de secţie si este ajutat de o asistenta medicală sefa, din sectia respectiva. Sefii de sectie au ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspund de calitatea actului medical precum si de modul de indeplinire al atributiilor asumate prin contractul de administrare , incheiat cu managerul spitalului pe o durata de 3 ani , in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta .

In sectiile clinice universitare functia de sef de sectie se ocupa de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare , la recomandarea senatului sau a Consiliului profesoral al institutiei de invatamint medical superior in cauza

Art.32. Internarea si externarea bolnavilor se organizează unic pe spital, repartizarea pe secţii avand la baza principiul teritorialitatii. Daca una din secţii dispune de mai multe paturi libere, aceasta poate primi si bolnavi din teritoriile celorlalte secţii.

Art.33. Cu exceptia cazurilor de urgenta, internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie si a buletinului de identitate adeverinta de salariat/talon pensie/act dovedind calitatea de platitor de asigurari de sanatate, sau a altui act care sa ateste identitatea.

Art.34. Repartizarea bolnavilor in secţie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, gravitatea bolii sau sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale.

Art.35. In cazuri deosebite, cu avizul medicului sef al secţiei se poate aproba internarea bolnavului cu insotitor.

Art.36. Bolnavul poate fi transferat dintr-o secţie in alta sau dintr-un spital in altul, asigurandu-i-se in prealabil, in mod obligatoriu, locul si documentatia necesara, si daca este cazul, mijlocul de transport.

Art.37. In secţiile de specialitate de baza se pot interna bolnavi cu afectiuni din specialitatile inrudite, asigurandu-se asistenta medicală corespunzatoare afectiunii.

Art.38. La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire din spital, intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de secţie.

Art.39. Bolnavul poate parasi spitalul la cerere , dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate.Aceasta se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului in foaia de observatie.

 

Atribuţii principale

Art.40. Sectia cu paturi are in principal, următoarele atribuţii:

 1. Cu privire la asistenţa medicală:

 Camere de garda – se procedeaza la examinarea imediata si completa, la trierea medicală si epidemiologica a bolnavilor in vederea  internarii:

 • asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei  medicale calificate si specializate, pana cand bolnavul ajunge in secţie;
 • asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sănătăţii Publice ;
 • efectuarea internarii si completarea documentelor de internare
 • imbaierea bolnavilor, dezinsectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor;
 • asigurarea transportului bolnavilor in secţie;
 • asigurarea transportului si a tratametului pe timpul transportului, pentru bolnavii care se transfera in alte unităţi sanitare;

 

Art.41.   MEDICUL DE GARDA

 

 • raspunde de buna functionare a sectiilor si de aplicarea dispozitiilor prevazute in regulamentul de ordine interioara precum si de indeplinirea sarcinilor trasate de medicul manager al spitalului , pe care il reprezinta in orele in care acesta nu este prezent in spital;
 • controleaza la intrarea in garda prezenta la serviciu a personalului medico- sanitar , existenta mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta , precum si predarea serviciului de personalul mediu care lucreaza in ture;
 • supravegheaza, prin sondaj, tratamentele medicale executate de personalul mediu , iar la nevoie , le efectueaza personal;
 • supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul garzii , mentionate in registrul special al medicilui de garda;
 • interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului , raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri , putind apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului , chemindu-l la nevoie de la domiciliu;
 • raspunde de luarea primelor masuri terapeutice si supravegheaza aplicarea tratamentului pina la predarea bolnavului medicului din sectia de specialitate;
 • in cazul in care este necesara transferarea  de urgenta in alt spital a bolnavului , medicul de garda este obligat sa ia legatura telefonic cu medicul de garda al spitalului unde urmeaza a se face transferul bolnavului si sa dea lamuririle necesare , ocupindu-se totodata de modul in care se face transportul cazului si de  ingrijirile indispensabile pentru ca bolnavul sa suporte transportul
 • in eventualitatea in care bolnavul nu suporta transportul , medicul de garda solicita telefonic consultul cu medicii de specialitate atit din unitatea respectiva cit si din alte unitati;
 • medicul solicitat pentru consult este obligat sa se prezinte de urgenta la spital pentru rezolvarea cazului;
 • intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgenta si consemneaza in foaia de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a administrat-o;

 

Art.42.  ASISTENTA DE LA CAMERA DE GARDA

 • Internarea cazurilor de urgentă conform prevederilor in vigoare ale Ministerului Sănătăţii
 • Respectă modalităţile şi criteriile de internare in conformitate cu statutul şi tipul de asigurare.
 • Consimtamantul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru internare (Legea 95/2006 cap. III, art. 649-651 Acordul pacientului informat).
 • Consemnarea refuzului pacientului pentru internare.
 • Informarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.
 • Înregistrarea datelor de identitate şi completarea foii de observaţie pe tip de spitalizare continuă sau spitalizare de zi.
 • Solicitare de identificare pentru organele abilitate în cazul pacienţilor inconştienţi, fără acte, familie sau aparţinători.
 • Pregătirea pacienţilor pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice.
 • Aplicarea primelor măsuri terapeutice de mare urgenţă în caz de necesitate, în limita competenţelor profesionale.
 • Instituirea măsurilor de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto-contagioase.
 • Pacienţii nu sunt aduşi direct în saloane.
 • Predarea efectelor pacientului, familiei sau la garderoba, pe baza de inventar (la nevoie cu deparazitarea şi dezinfectarea lor înainte de înmagazinare).
 • Îmbăierea şi primirea lenjeriei de către pacient (nu se aplică îmbăierea pacienţilor aflaţi în stare de comă, şoc, colaps, hemoragii, insuficienţă circulatorie, etc.)
 • Dirijarea pacientului în secţie conform indicatiilor medicului de garda .
 • Instalarea pacientului într-un mediu şi climat ambiental optim de confort şi siguranţă.
 • răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi regulamentului de funcţionare;
 • respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului;
 • are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi unui comportament etic faţa de bolnav
 • coordoneaza si controleaza activitatea personalului auxiliary din Camera de Garda.
 • Respecta normele cuprinse in ORD.MSP.916/2007 privind supravegherea,prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale

 

 

Art.43. INFIRMIERA  DIN CAMERA DE GARDA

 • este subordonata asistentei de la camera de garda;
 • asigura curatenia la camera de garda, garderoba, WC, lift, baie, telefoane, culoarul de la intrarea spre camera de garda si holul de la intrare;
 • asigura schimbarea zilnica a lenjeriei;
 • ajuta la transportul bolnavilor când este solicitata;
 • conduce bolnavii la diverse investigatii efectuate de urgenta si duce produsele lor la laborator;
 • ajuta la schimbarea bolnavilor gravi dusi la camera de garda (îmbracare – dezbracare) si la transportul lor la terapie intensiva sau pe sectie;
  • ajuta la îmbaierea, deparazitarea si dezinfectia bolnavilor si la depozitarea efectelor;
  • poarta echipamentul de protectie complet;
  • respecta normele de protectie a muncii si PSI;
  • respecta programul de munca cât si planificarea în serviciu;
 • transporta gunoiul menajer la punctul de depozitare in conditii corespunzatoare (saci   legati la gura si marcati) curata si dezinfecteaza recipientele de colectare a deseurilor menajere-conform ORD.MSP.1226/2012;
 • colecteaza si transporta materilele sanitare folosite si instrumentarul de unica folosinta in recipiente speciale (marcate cu pictograma PERICOL BIOLOGIC, galbene) si le depoziteaza in spatiul special amenajat pentru depozitare temporara-conform ORD.MSP.1226/2012 .

 

Art. 44 . GARDEROBA – Sarcinile personalului:

 • au in primire si raspund de inventarul aflat in gestiune
 • primeste, restituie si răspunde de obiectele de imbracaminte si alte bunuri apartinand celor care          participa la activitatea ce se defasoara in amfiteatru;
 • primirea si predarea bunurilor lasate la garderoba se face numai  pe baza de ecusoane numerotate, ce sunt eliberate de garderobiera la primirea acestor bunuri.
 • se preocupa de intretinerea si buna funcţionare a bunurilor materiale si dotarilor ce se afla in folosinta locului de munca;
 • va utiliza economic si rational materialele de curatenie si alte materiale pe care le foloseste;
 • va avea permanent o tinura ingrijita la locul de munca;
 • va avea un comportament civilizat si cuvincios fata de persoanele cu care vine in contact;
 • va folosi integral timpul de munca si cu alte activităţi utile ale unităţii;
 • va executa si alte sarcini, in interesul unităţii, dispuse de seful serv.administrativ sau de conducerea unităţii;
 • nu va parasi locul de munca sau unitatea, in timpul programului de lucru, fara aprobarea sefului serviciului administrativ;
 • nu are voie sa instraineze, sub nici o forma, bunurile unităţii, fara aprobarea sefului serviciului administrativ si a conducerii unităţii;
 • respecta normele de sanatate si securitate in munca si paza contra incendiilor

 

Art.45. In secţii se procedeaza la:

 • repartizarea bolnavilor in saloane, in condiţiile aplicarii măsurilor referitoare la prevenirea si combaterea infecţiilor interioare;
 • asigurarea examinarii medicale complete si a investigaţiilor minime a bolnavilor in ziua internarii;
 • efectuarea in cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
 • declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale,  conform reglementarilor in vigoare.
 • asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare) individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale, indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, a medicamentelor, agentilor fizici, instrumentarului si a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport;
 • asigurarea, ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;
 • asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor Ministerului Sănătăţii Publice;
 • asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;
 • asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al  bolii;
 • desfăşurarea unei activităţi care sa asigure bolnavilor internati un  regim alimentar si de odihna rational, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;
 • transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii externati, unităţilor sanitare ambulatorii;
 • educatia sanitară a bolnavilor si apartinatorilor.

 

Art.46. Cu privire la indrumarea tehnica a activităţii de asistenta medicală:

 • urmarirea ridicarii continue a calitatii ingrijirilor medicale;
 • asigurarea ridicarii nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;
 • analiza periodica a starii de sănătate a populaţiei, a calitatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului intre medicul de familie, ambulatoriul de specialitate si spital, respectarea tratamentului indicat, precum si alte aspecte).

 

Art.47.Cu privire la activitatea de invatamant si cercetare:

 • asigurarea desfăşurarii practice a invatamantului medical superior in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • efectuarea de studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigaţii si tratament, conform prevederilor statului personalului sanitar.
 • personalul didactic din invatamintul superior medical are obligatia sa desfasoare    activitate didactica integrata, sa participe la activitatile de specializare si de perfectionare profesionala a personalului sanitar.

 

 

 

Art.48. Compartiment – terapie intensiva nefrologica are in principal următoarele atribuţii:

 • supravegherea bolnavilor si efectuarea tratamentelor specifice specialitatii terapie intensiva nefrologica, pe perioada acuta, in care sunt perturbate functiile vitale;
 • asigurarea desfăşurarii activităţii de transfuzii.
 • asigurarea consulturilor efectuate in secţii in vederea stabilirii conduitei terapeutice la bolnavii cu stare generala alterata. Acesti bolnavi vor fi transferati in saloanele afectate activităţii de terapie intensiva nefrologica sau vor ramane in continuare in sectia respectiva sub ingrijirea personalului sanitar din acea secţie, care va asigura aplicarea tratamentului stabilit.

 

Art.49. Compartimentul de statistica si informatica medicală constituie un compartiment distinct in cadrul spitalului, subordonate managerului, conform deciziei de infiintare si al posturilor normate si aprobate de A.S.S.M.B., are drept obiectiv informatizarea activităţii de asistenta medicală. Intr-o prima etapa are ca obiectiv informatizarea activităţilor spitalului.

 • primeste documentatia medicala a bolnavilor iesiti din spital;
 • tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sanatatii si pe format electronic;
 • intocmeste rapoartele statistice ale spitalului , verificind exactitatea datelor statistice preluate din clinici , camera de garda , laboratoare;
 • pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia necesara pentru activitatea curenta si asigura prelucrarea datelor statistice;
 • urmareste corelarea diferitilor indicatori de activitate si informeaza Managerul spitalului si sefii de sectii in caz de depistare a unor abateri;
 • centralizeaza pe sectii miscarea zilnica a bolnavilor si intocmeste anexa 7 necesara biroul  Financiar  Contabilitate;
 • calculeaza indicatorii de eficienta medicala pe sectii si pe tot spitalul;
 • tine evidenta carnetelor de certificate medicale si a retetelor pentru medicamente compensate si gratuite si le elibereaza medicilor din spital pe baza de semnatura si parafa in baza Ord.MSF nr. 399/2004 si Ord.MS 974/2004
 • pregateste DRG pentru transmiterea la INCDS;
 • pregateste  fisierul cu foile de observatie din luna precedenta pentru criptare si transmiterea acestuia in vederea obtinerii pe sectii si total spital a raportului de activitate pe baza grupelor de diagnostic- ICM realizat;
 • intocmeste toate anexele catre CASMB necesare raportarii activitatii in vederea decontarii serviciilor medicale prestate in spital;

 

Art.50. Centrul  de hemodializă asigură initializarea tratamentului prin hemodializa, tratamentul pacienţilor hemodializaţi, cronici sau acuţi, internaţi sau ambulatori, cu complicaţii sau fără, evaluarea lor clinică la fiecare sesiune de tratament şi paraclinică periodică sau la nevoie, evaluare şi sfat nutriţional bazale. Desfăşoară activitate de educaţie continuă a pacienţilor, cu ocazia reevaluărilor periodice sau în cursul tratamentului, la nevoie. De asemenea, asigură alte tipuri de tratamente extracorporeale la pacienţii care au indicaţie pentru aceste tratamente.

 

Art.51. Compartimentul de dializă peritoneală asigură trainingul iniţial al pacienţilor dializaţi peritoneal, tratamentul pacienţilor dializaţi peritoneal internaţi care necesită asistenţă, precum şi managementul complicaţiilor acestui tip de tratament; de asemenea, asigură evaluarea lor clinica şi paraclinică periodică sau la nevoie, precum şi evaluare şi sfat nutriţional bazale. Desfăşoară activitate de educaţie continuă a pacienţilor, cu ocazia reevaluărilor periodice sau a internărilor pentru complicaţii.

 

 

Conducerea spitalului

 

Art. 52. (1)Spitalul public este condus de un manager, persoana fizica sau juridica.

(2) Managerul persoana fizica sau reprezentantul desemnat de managerul persoana juridica trebuie sa fie absolvent al unei instituţii de invatamant superior si al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii  Publice si stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(3) Managerul, persoana fizica sau juridica, incheie contract de management cu Primaria Mun. Bucuresti-A.S.S.M.B.pe o perioada de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen, in urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art.53. (1) Primaria Mun.Bucuresti organizează concurs sau licitatie publică, dupa caz, pentru selectionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unităţii sanitare.

Art.54. (1) Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu:

 1. a)   exercitarea oricaror alte functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate inclusiv in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti;
 2. b)   exercitarea oricarei activităţi sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate;
 3. c)   exercitarea unei activităţi sau a unei functii de membru in structurile de conducere ale unei alte unităţi spitalicesti;
 4. d)   exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

(2) Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei in cauza.

(3) Incompatibilitatile si conflictul de interese sunt aplicabile atat persoanei fizice, cat si reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager de spital.

(4) Daca managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei juridice selectate in urma licitatiei se afla in stare de incompatibilitate sau in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Primaria Mun. Bucuresti va putea cere persoanelor in cauza despagubiri, conform clauzelor contractului de management.

 

Art.55. Atribuţiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

 

Art.56. In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, următoarele atribuţii:

 1. a)   stabileşte si aproba numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare;
 2. b)   aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul spitalului;
 3. c)   aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
 4. d)   propune structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unităţii, in vederea aprobarii de catre Ministerul Sănătăţii  Publice;
 5. e)   numeste  membrii comitetului director.

Art.57.    (1) In cadrul spitalelor publice se organizează si funcţioneaza un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar-contabil , potrivit normelor interne de organizare a spitalelor. Ocuparea functiilor specifice ce confera dreptul de a fi membru in comitetul director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

(2) Comitetul director are următoarele atribuţii:

 • elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
 • elaboreaza, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului,in raport de clauzele contractuale cu casa de asigurari de sanatate.
 • propune managerului, in vederea aprobarii:
 1. a) numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare;
 2. b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele,  conform legii ;
 • elaboreaza regulamentul de organizare si funcţionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii;
 • propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de măsuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena si alimentatie, precum si de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 • elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor secţiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii managerului;
 • urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe secţii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de secţii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
 • analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;
 • asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite;
 • analizeaza, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activităţii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale,si propune planul de pregatire profesionala anuala a personalului de specialitate medical.
 • elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicală in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;
 • la propunerea consiliului medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercitiu financiar, in condiţiile legii, si răspunde de realizarea acestora;
 • analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte si propune managerului măsuri de imbunatatire a activităţii spitalului;
 • intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical si le prezinta autoritatii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucureşti, precum si Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerelor cu retea sanitară proprie, la solicitarea acestora;
 • negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sănătate;
 • se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii in prezenta a cel putin doua treimi din numărul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;
 • face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;
 • negociaza cu seful de secţie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
 • răspunde in fata managerului pentru indeplinirea atribuţiilor care ii revin;
 • analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.

 

Art.58. Directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:

 • in calitate de presedinte al consiliului medical, coordoneaza si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;
 • monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de secţii, propuneri de imbunatatire a activităţii medicale;
 • aproba protocoale de practica medicală la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicală la nivelul intregului spital;
 • răspunde de coordonarea si corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;
 • coordoneaza implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
 • intocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de secţii si laboratoare;
 • avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, in condiţiile legii;
 • asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;
 • răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);
 • participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situatii speciale;
 • stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;
 • supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicală a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 

Art.59. (1) Secţiile, laboratoarele si serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un sef de secţie, sef de laborator sau, dupa caz, sef de serviciu. Aceste functii se ocupa prin concurs sau examen, dupa caz, in condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(2) In spitalele publice functiile de sef de secţie, sef de laborator, farmacist-sef, asistent medical sef sunt functii de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti sau, dupa caz, asistenti medicali, cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea respectiva.

(3) Sefii de secţie au ca atribuţii indrumarea si realizarea activităţii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul secţiei respective si raspund de calitatea actului medical, precum si atribuţiile asumate prin contractul de administrare.

(4) La numirea in functie, sefii de secţie, de laborator sau de serviciu vor incheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatori specifici de performanta. Contractul de administrare poate fi prelungit si poate inceta inainte de termen, in principal, in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract de munca incheiat cu o alta instituţie publică din domeniul sanitar se suspenda. Continutul contractului si metodologia de incheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii publice. Daca seful de secţie selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat sa le inlature in termen de maximum 30 de zile sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului de administrare.

(5) Calitatea de sef de secţie este compatibila cu functia de cadru didactic universitar.

(6) In secţiile clinice universitare functia de sef de secţie se ocupa de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituţiei de invatamant medical superior in cauza.

(7) In cazul in care contractul de administrare, prevazut la alin. (4), nu se semneaza in termen de 7 zile de la emiterea recomandarii, se va constitui o comisie de mediere numita prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau, in cazul spitalelor apartinand ministerelor sau instituţiilor cu retea sanitară proprie, al ministrului respectiv. In cazul in care conflictul nu se solutioneaza intr-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos la concurs, in condiţiile legii.

(8) Pentru secţiile clinice, altele decat cele prevazute la alin. (6), precum si pentru secţiile neclinice condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, iar in cazul spitalelor apartinand ministerelor sau instituţiilor cu retea sanitară proprie, condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducatorului instituţiei, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice. In cazul in care la concurs nu se prezinta nici un candidat in termenul legal, managerul spitalului public va delega un alt medic in functia de sef de secţie, pe o perioada de pana la 6 luni, dupa care se vor repeta procedurile prevazute la alin. (1).

(9) Sefii de secţie vor face publice, prin declaratie pe propria răspundere, afisata pe site-ul spitalului si al autoritatii de sănătate publică teritoriala sau pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice , legaturile de rudenie pana la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat in sectia pe care o conduce.

(10) Medicii care implinesc varsta de pensionare dupa dobandirea functiei de manager de spital, director medical sau sef de secţie vor fi pensionati conform legii. Medicii in varsta de cel putin 65 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in nici una dintre functiile de manager de spital, director medical sau sef de secţie.

(11) In spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa functii de sef de secţie pana la varsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania si cu aprobarea ministrului sănătăţii publice.

(12) Dispozitiile referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si sanctiunea rezilierii contractului de administrare se aplica si sefilor de secţie, de laborator sau de serviciu din spitalele publice.

 

Art.60. (1) In cadrul spitalelor publice funcţioneaza un consiliu etic si un consiliu medical  pentru spitalele clinice si institutele si centrele medicale clinice, directorul medical este presedintele consiliului medical si presedintele consiliului stiintific.

(2) Componenta si atribuţiile consiliului etic si ale consiliu medical  se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(3) Consiliul medical este alcatuit din sefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul sef.

(4) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

 1. a)   imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;
 2. b)   monitorizarea si evaluarea activităţii medicale desfăşurate in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;
 3. c)   elaborarea proiectului de plan de achizitii al spitalului in limita bugetului estimat;
 4. d)   intarirea disciplinei economico-financiare.

 

Art.61.   (1) In cadrul spitalului public functioneaza un consiliu de administratie format din 5—8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.
(2) Membrii consiliului de administratie pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt:
a) 2 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, iar in cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sanatatii sau al directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
b) 2 reprezentanti numiti de consiliul judetean ori consiliul local, dupa caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, din care unul sa fie economist;
c) un reprezentant numit de primar sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz;
d) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina, pentru spitalele clinice;
e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
(3) Institutiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in consiliul de administratie.
(4) Managerul participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
(5) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele consiliului de administratie.
(6) Membrii consiliului de administratie al spitalului public se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin. (2) si (3).
(7) Sedintele consiliului de administratie sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.
(8) Atributiile principale ale consiliului de administratie sunt urmatoarele:
a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 180 alin. (1) si la art. 183^3 alin. (1).
(9) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(10) Membrii consiliului de administratie al spitalului public pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1% din salariul managerului.
(11) Dispozitiile art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.
(12) In cazul autoritatilor administratiei publice locale care realizeaza managementul asistentei medicale la cel putin 3 spitale, reprezentantii prevazuti la alin. (2) lit. b) sunt numiti din randul structurii prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 62. (1) Persoanele din conducerea Spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului director, sefii de secţie, de laborator sau de serviciu si membrii consiliului consultativ, au obligaţia de a depune o declaratie de interese precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sănătăţii Publice .

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia persoanelor in cauza; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activităţilor.

(3) Modelul declaratiei de interese si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

(4) In condiţiile prevazute la alin. (1) si (2), persoanele din conducerea spitalului au obligaţia de a depune si o declaratie de avere, al carei model se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

 

 

Sarcini generale ale personalului:

 

Art. 63. In exercitarea profesiei, medicul, indiferent de specialitatea si unitatea in care isi desfăşoara activitatea, are următoarele obligaţii principale:

 • sa aplice si sa foloseasca  procedeele si mijloacele pe care le are la dispozitie pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de sănătate si prevenirea imbolnavirilor;
 • sa controleze aplicarea stricta a normelor de igiena, sa vegheze la mentinerea si promovarea sănătăţii fiecarui cetatean, sa desfăşoare o activitate sustinuta de educaţie sanitară;
 • sa urmareasca modul cum sunt asigurate condiţiile igienice la locul de munca si sa dispuna măsurile corespunzatoare pentru inlaturarea pericolelor de îmbolnăvire a personalului muncitor;
 • sa aplice cu promptitudine măsurile de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, profesionale si a bolilor cronice;
 • sa asigure asistenta medicală permanenta a bolnavilor pe care ii are in ingrijire, sa aplice tratamentul medical corespunzator si sa promoveze măsuri profilactice pentru prevenirea complicatiilor si cronicizarea bolilor
 • sa prescrie si sa foloseasca numai medicamentele si produsele biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprins in nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, sa previna si sa combata abuzul de medicamente, sa semnaleze  organelor competente reactiile neprevazute ale acestora;
 • sa intocmeasca corect si cu simt de răspundere documentele medicale, potrivit normelor legale;
 • sa participe, in caz de producere a unor calamitati naturale, epidemii sau accidentari, la actiunile de prim-ajutor si de asistenta medicală;
 • sa manifeste deplina intelegere fata de bolnavi, sa evite orice atitudine care poate influenta negativ evolutia bolii; sa nu primeasca, sau sa nu conditioneze, in orice fel, acordarea ingrijirilor medicale ori indeplinirea celorlalte obligaţii ce-i revin, de obţinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale;
 • sa acorde primul ajutor si sa asigure asistenta medicală bolnavului pana la disparitia starii de pericol pentru sănătatea sau viata acestuia ori pana la internarea bolnavului intr-o unitate sanitară;
 • acorda asistenta medicala de specialitate bolnavilor din saloanele care i-au fost repartizate , precum si bolnavilor din celelalte sectii de profil , cu ocazia efectuarii vizitelor si contravizitelor;
 • examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie in primele 24 ore , iar in cazuri de urgenta imediat;
 • foloseste investigatiile paraclinice efectuate si dupa examinarea bolnavului sau in cel mai scurt timp posibil dupa internare , formuleaza diagnosticul stabilit pe baza examenului clinic si a primelor date paraclinice si instituie tratamentul adecvat;
 • examineaza zilnic bolnavii si consemneaza in foaia de observatie evolutia explorarilor de laborator , alimentatia si tratamentul corespunzator; la sfirsitul internarii intocmeste epicriza;
 • participa la vizita medicului sef de sectie impreuna cu intreg colectivul medico-sanitar din subordinea sa , prezentind cazurile mai dificile spre a fi solutionate in colectiv;
 • prezinta medicului sef de sectie fiecare bolnav pe care il are in ingrijire de cel putin 2 ori pe saptamina- in cadrul vizitelor programate – si solicita sprijinul acestuia ori de cite ori este necesar;
 • sesizeaza medicului sef de sectie cazurile deosebite precum si neconcordantele sau erorile de diagnostic la bolnavii internati in saloanele ce I-au fost repartizate si care au fost tratati sau trimisi din alte sectii ale spitalului sau de medicii de specialitate din policlinica.
 • participa la consulturi cu medicii din alte sectii sau din alte specialitati ;
 • comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care necesita supraveghere deosebita;
 • intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii are in inrijire; supravegheaza tratamentele medicale executate de personalul mediu sanitar , la nevoie le fectueaza personal;
 • recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor
 • asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice , precum si a normelor de protectia muncii si PSI in sectorul de activitate pe care il are in grija;
 • raporteaza cazurile de infectie intraspitaliceasca din sectorul sau de activitate;
 • intocmeste formele de externare ale bolnavilor pe care I-a ingrijit , formuleaza diagnosticul final , intocmeste epicriza , redacteaza certificatul de concediu medical, redacteaza si semneaza certificatul de deces dupa ce a participat la autopsia decedatilor, redacteaza orice act medical aprobat de conducerea spitalului in legatura cu bolnavii pe care I-a avut in ingrijire;
 • raspunde prompt la solicitarile de urgenta si la consulturile din ceiasi sectie sau din alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital in interesul unei cit mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • semnaleaza din timp medicului sef de sectie orice deficienta in aprovizionare cu medicamente si materiale necesare
 • indeplineste orice alte sarcini stabilite de medicul sef sectie.

Art. 64. Medicul şef de secţie are, in principal, următoarele sarcini:

 • coordoneaza, indruma si răspunde de intreaga activitate in sectia pe care o conduce in scopul indeplinirii integrale, cantitative si calitative a sarcinilor profesionale la un nivel din ce in ce mai ridicat,astfel incat sa fie realizatiindicatorii de performanta stabiliti de conducerea spitalului;
 • răspunde de aplicarea dispozitiilor legale privind internarea bolnavilor in sectia cu paturi
 • examineaza pacientii internati periodic, sau ori de cate ori este nevoie, precum si la externarea acestora;
 • examineaza zilnic, impreuna cu medicii  curanti cazurile grave si cazurile problema;
 • efectuează vizita in saloane cu medicii primari si principali, conform unui program dinainte stabilit, avand obligaţia de a examina fiecare bolnav internat in secţie cel putin de doua ori pe saptamana. In afara programului, examineaza orice bolnav la solicitarea medicului curant;
 • asigura o justa repartitie a saloanelor de bolnavi intre medicii secţiei pentru a le crea tuturor condiţii egale de munca si de ridicare  a calificarii profesionale;
 • controleaza efectuarea investigaţiilor prescrise, asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice si hotaraste momentul externarii bolnavilor;
 • organizează si răspunde de acordarea asistentei de urgenta la primire si in secţie;
 • analizeaza, impreuna cu asistenta sefa de sectie, lunar chestionarele de satisfactie a pacientilor, trag concluziile necesare si formulaza solutii pentru rezolvarea eventualelor deficiente constatate, procesele verbale fiind inaintate conducerii spitalului.
 • organizează analiza periodica a calitatii muncii si ia măsuri corespunzatoare pentru imbunatatire, aplicand diverse forme de ridicare a nivelului profesional al medicilor din sectie (cursuri de perfectionare, reciclare, participare la garzi, la analizele de neconcordanta si la confruntarile  anatomo-clinice, participarea la activitatea stiintifica). De asemenea, organizează reciclarea cadrelor medii din secţie prin cursuri din programul E.M.C.;
 • colaboreaza cu medicii sefi ai altor secţii si laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator;
 • organizează consulturile medicale de specialitate;
 • urmareste introducerea in practica a celor mai  eficiente metode de diagnostic si tratament;
 • organizează si răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapie cu agenti fizici, etc) a pacientilor;
 • controleaza si răspunde de completarea foilor de observatie clinica a bolnavilor in primele 24 de ore de la internare si de inscrierea zilnica a evolutiei tratamentului aplicat;
 • controleaza si răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite in secţie;
 • controleaza modul de pastrare in secţie, pe timpul spitalizarii, a documentelor de spitalizare (foaia de observatie, foaia de temperatura, buletine de analize, biletul de trimitere, etc);
 • controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; răspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante folosite in secţie;
 • controleaza calitatea alimentatiei dietetice, si modul de servire a acesteia
 • poate admite vizitarea unui bolnav in afara programului stabilit de conducerea unităţii numai in cazuri cu totul speciale (bolnavi gravi, imoblizati, etc), eliberand in acest scop un permis de intrare in care vor fi specifcate orele si zilele in care este admisa vizita;
 • organizează si răspunde de activitatea didactica si stiintifica desfăşurata in secţie;
 • urmareste in mod organizat ca medicii de medicina generala sa rezolve toate cazurile de imbolnaviri ce intra in competenta lor;
 • analizeaza lunar concordanta diagnosticului dintre cel cuprins in biletele de trimitere si cel din spital, trimiterile intre acestea, concordanta diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic si alte aspecte calitative ale asistentei medicale;
 • asigura si raspunde de cunoasterea de catre personalul subordonat a actelor normative care reglementeaza acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
 • sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta ori de cite ori se solicita unitatii acest serviciu
 • verifica aplicarea corecta de catre colectivul sectiei a prevederilor contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti cu respectarea pachetului de servicii de baza pentru asigurati si a pachetului minimal in cazul persoanelor cu asigurare facultativa;
 • sa ia masuri specifice de informare a asiguratilor despre serviciile medicale oferite , despre modul in care sunt furnizate , verificind respectarea criteriilor de calitate elaborate de catre Colegiul Medicilor si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru aplicare in sectiile spitalicesti;
 • organizeaza la inceputul programului de lucru , raportul de garda, in cadrul caruia se analizeaza evenimentele petrecute in sectie in ultimile 24 ore , stabilindu-se masurile necesare in acest sens;
 • programeaza activitatea tuturor medicilor din sectie;
 • controleaza si raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica, asigura si urmareste stabilirea diagnosticului , aplicareacorecta a indicatiilor terapeutice , controleaza efectuarea investigatiilor prescrise , stabileste momentul externarii bolnavilor , conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti;
 • organizeaza si raspunde de activitatea de contravizita si garda in sectie, conform reglementarilor legale in domeniu;
 • organizeaza consulturile medicale de specialitate, colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii , compartimente , laboratoare , in scopul stabilirii diagnosticului , aplicarii tratamentului corespunzator;
 • urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament , fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unitatii , cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu Casa de Asigurari de Sanatate.
 • raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor , indiferent de casa de asigurari de sanatate unde vireaza contributia de asigurari de sanatate pentru acestia , precum si solicitarea documentelor care atesta aceasta calitate;
 • controleaza , indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice , in scopul prevenirii infectiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea corecta a infectiilor nosocomiale , participind trimestrial la analize specifice spitalului;
 • controleaza si asigura prescrierea  si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescriptii a DCI ale medicamentelor , respectindu-se in unitaile spitalicesti a tuturor prevederilor Comisiei medicamentului;
 • raspunde de pastrarea , evidenta si eliberarea substantelor stupefiante;
 • raspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al sectiei , si face propuneri de dotare conform necesitatilor si normelor;
 • coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii internati sunt informati asupra serviciilor medicale oferite;
 • raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati , a intimitatii si demnitatii acestora;
 • organizeaza , controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna servirea mesei , primirea vizitelor de catre bolnavi , in concordanta cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului;
 • controleaza si raspunde de eliberarea , conform prevederilor legale , a documentelor medicale intocmite in sectie , controleaza modul de pastrare pe sectie in timpul spitalizarii a documentelor de spitalizare;
 • controleaza modul de intocmire , la iesirea din spital , a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa externare , controleaza intocmirea corecta a scrisorilor medicale catre medicul de familie sau , dupa caz , catre medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigatiile , tratamentele efectuate sau orice alte informatii referitoare la starea de sanatate a pacientului externat;
 • coordoneaza , controleaza si raspunde de evidenta distincta a pacientilor internati in urma unor accidente de munca, aparute in cursul exercitarii profesiei , a imbolnavirilor profesionale, a daunelor , prejudiciile aduse sanatatii de alte persoane , pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de catre Casa de Asigurari ci de angajator sau persoanele vinovate;
 • informeaza conducerea spitalului asupra activitatii secvtiei , punind la dispozitie documentele in acest sens.
 • organizeaza si raspunde de aducerea la cunostinta intregului personal al sectiei a regulamentului de ordine interioara al spitalului , a tuturor deciziilor si masurilor conducerii spitalului care au implicatii asupra personalului din sectie , a raporturilor de munca ale acestora;
 • verifica respectarea de catre intregul personal al sectiei, a sarcinilor de serviciu si a normelor de comportare in unitate , stabilite prin Regulamentul  intern  al spitalului; controleaza permanent comportamentul personalului din sectie;
 • controleaza si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectiea muncii in sectie;controleaza permanent tinuta corecta a personalului din sectie;
 • intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica conducerii spitalului;
 • verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o conduce;
 • se vor elabora la nivelul fiecarei sectii responsabilitatile specifice ce decurg din planul de dezvoltare a centrului medical universitar

 

Art. 65. Medic Centrul de Hemodializa

 • Examineaza clinic bolnavul inaintea conectarii la aparatul de dializa;
 • Stabileste parametrii functionali ai dializei, urmareste evolutia dializei si indica medicatia necesara;
 • Efectueaza examenele clinice de bilant lunar, prescrie, urmareste si inregistreaza investigatiile paraclinice de monitorizare ale bolnavilor dializati;
 • Prescrie si urmareste regimul dietetic si tratamentul bolnavului intre dialize;
 • Recomanda internarea bolnavilor dializati;
 • Raspunde de utilizarea judicioasa si prescrie medicatia in timpul dializei;
 • Controleaza componenta truselor de urgenta si propune Asistentei sefe completarile necesare care apar;
 • Face educatia sanitara a bolnavilor dializati, in vederea respectarii regimului igienico-dietetic si a tratamentului prescris si ia masurile necesare pentru respectarea acestora;
 • Participa la aplicarea normelor de igiena in unitatea de dializa;
 • Controleaza modul in care este intocmit protocolul de dializa si este completata fisa medicala a bolnavului dializat;
 • Participa la toate intalnirile din centrul de dializa, conform convocarilor aduse la cunostinta prin postare la avizierul centrului;
 • Respecta normele de calitate a tratamentului prin dializa ( conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Dializa Publice si Private, Monitorul Of. Partea I, nr.233 bis/ 21 martie 2005)
 • Supravegheaza si indruma personalul din subordine in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Sesizeaza medicului sef orice problema intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii;
 • Respecta toate procedurile din cadrul Companiei;
 • Respecta Regulamentul Intern.
 • Este recomandabil sa asiste la conectarea si deconectarea bolnavului la aparatul de dializa;
 • Contribuie impreuna cu psihologul, la mentinerea echilibrului psihic al bolnavului dializat;
 • Informeaza inginerul sau tehnicianul, despre starea aparatelor pentru asigurarea unei bune functionari a acestora;
 • Participa la instruirea personalului sanitar cu care lucreaza;
 • Evalueaza corectitudinea tehnicii de efectuare a schimbului de catre bolnavii dializati peritoneal, eficienta metodei si ajusteaza corespunzator indicatiile de dializa, conform datelor clinice si paraclinice;
 • Stabileste schemele terapeutice ale bolnavilor dializati peritoneal in situatii particulare (peritonita, insuficienta de ulrafiltrare).

 

Art. 66. Asistenta medicală din central  de hemodializă (tratament substitutiv renal)

 • Lucrează în ture, conform graficului stabilit de asistentul-şef;
 • Trebuie să fie disciplinată, conştiincioasă, calmă, corectă în orice gest, amabilă şi să aibă capacitate de contact social facil;
 • Verifică împreună cu inginerul/tehnicianul starea tehnică a aparatului de dializă înaintea fiecărei dialize;
 • Asigură toate materialele necesare posturilor de hemodializă de care răspunde;
 • Asigură igiena compartimentului de dializă de care răspunde;
 • Răspunde de respectarea normelor de igienă privind soluţia de dializă;
 • Cântăreşte, termometrizează, măsoară presiunea arterială, examinează cavitatea bucală şi ţinuta bolnavului înainte de începerea dializei;
 • Verifică starea căii de abord vascular înaintea fiecărei dialize;
 • Respectă regulile de asepsie şi antisepsie la branşarea sau debranşarea bolnavului de la aparatul de dializă şi pe toată durata şedinţei de dializă;
 • Răspunde de buna desfăşurare a şedinţelor de dializă, urmărind parametrii dializei specificaţi de medic în protocolul de dializă;
 • Asigură heparinarea corectă şi adecvată a circuitului extracorporal şi efectuează tratamentele medicamentoase în cursul dializie, confrom prescripţiei medicale;
 • Măsoară şi notează la interval de ½ oră şi ori de câte ori este nevoie presiunea arterială şi pulsul bolnavului;
 • Informează de urgenţă medicul de orice modificare a stării generale a bolnavului dializat;
 • Intervine la orice accident sau incident de dializă, solicitând, la nevoie, ajutorul altei asistente;
 • Recoltează şi răspunde de trimiterea la laborator în timp util a produselor biologice indicate de medic şi aduce în timp util rezultatele analizelor de la laborator şi le notează în Protocolul de hemodializă;
 • Completează Protocolul de hemodializă;
 • Nu părăseşte sala de dializă fără a lăsa înlocuitor;
 • Predă turei următoare protocolul bolnavului, comunicând în detaliu mersul dializei şi menţionează în scris pe protocol ce trebuie efectuat în continuare;
 • Convorbirile, relaţiile cu bolnavii să trebuie aibă ca scop încurajarea şi echilibrarea psihică a acestora;
 • Nu discută în contradictoriu cu bolnavul şi nu părăseşte sala de dializă, indiferent de reacţia psihică a bolnavului;
 • Cântăreşte, termometrizează bolnavul, măsoară presiunea arterială şi pulsul (clino- şi ortostatism) şi execută pansamentul abordului vascular la sfârşitul dializei;
 • Asigură spălarea şi dezinfecţia aparatului de dializă la sfârşitul fiecărei şedinţe de tratament, conform indicaţiilor;
 • Supraveghează şi participă la distribuirea hranei bolnavilor în timpul dializei, luând toate măsurile de respectare a normelor de igienă;
 • Participă la vizita medicului;
 • Participă, obligatoriu, la toate şedintele de instructaj medical şi de analiză a activităţii unităţii de dializă;
 • Este subordonată medicilor din central de hemodializă, asistentei şefe şi asistentei şefe de tură.

 

Art.67. (1)Personalul sanitar mediu isi desfăşoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al medicului si are, in principal, următoarele atribuţii:

 • participa la actiunile de prevenire si combatere a imbolnavirilor, la activitatea de educaţie sanitară.
 • asigura igiena individuala si ingrijirea permanenta a bolnavului, administrand alimentatia si medicamentele prescrise;
 • supravegheaza in permanenta starea bolnavilor si informeaza periodic pe medic asupra evolutiei bolii, răspunde cu promptitudine la solicitarile acestora, fiindu-i interzis sa primeasca sau sa pretinda sume de bani ori alte avantaje materiale de la bolnavii pe care ii are in ingrijire;
 • răspunde de buna pregatire a aparaturii, utilajelor si instrumentarului si a celorlalte materiale din dotare si executa pregatirea si sterilizarea instrumentarului si materialului, cu respectarea normelor tehnice sanitare.
 • isi desfasoara activitatea in mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara;
 • preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia ( in functie de situatie )verifica toaleta personala , tinuta de spital si il repartizeaza la salon;
 • informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitaii respectarii Regulamentului Intern;
 • acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul;
 • participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
 • identifica problemele de ingrijire ale pacientilor , stabileste prioritatile elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii;
 • prezinta medicului de salon pacientul pentru examinaresi il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii;
 • pregateste bolnavul , prin tehnici specifice , pentru investigatii speciale, organizeaza transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului;
 • recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator , conform prescriptiei medicului;
 • raspunde de ingrijirea bolnavilor din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei , schimbarii lenjeriei de corp si de pat ;
 • observa apetitul pacientilor , supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti , supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie;
 • administreaza personal medicatia , efectueaza tratamentele , imunizarile , testarile biologice , conform prescriptiei medicale;
 • asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale;
 • pregateste echipamentul , instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor;
 • semnaleaza medicului orice modificari depistate;
 • pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii;
 • respecta normele de securitate , manipulare si descarcarea stpefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;
 • efectueaza verbal si in scris preluarea / predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura;
 • pregateste pacientul pentru externare
 • in caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadavrul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 • utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare , supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat pe categorii si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
 • poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de cite ori este nevoie , pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 • respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infectiilor nosocomiale;
 • respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 • respecta si apara drepturile pacientului;
 • se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua conform cerintei fisei postului;
 • participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali;
 • supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine;
 • participa si initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si a ingrijirilor pentru sanatate.
 • respecta codul de etica al asistentului medical;
 • sa lucreza obligatoriu in cele 3 ture, conf. Incadrarii, conf. Graficului stabilit, respectand cu strictete programul de lucru (sosire, plecare);
 • sa cunoasca nominal bolnavii din sectorul sau si afectiunile de care sufera;
 • sa faca educatia sanitara a bolnavului;
 • supravegheaza in mod deosebit bolnavii gravi si ii ajuta in deplasari si mobilizari pentru prevenirea escarelor si a altor complicatii;
 • programeaza bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate in celelalte sectii si laboratoare si ii insoteste;
 • urmareste tensiunea arteriala, diureza, scaunul , varsaturile, cantareste si masoara bolnavii in conformitate cu indicatiile primite, identifica problemele dre ingrijire ale pacientului, ia masurile corespunzatoare si informeaza medicul;
 • medicatia orala este administrata direct si luata de bolnav in prezenta asistentului medical;
 • raspunde de predarea condicilor de prescriptii medicale la Farmacie, de preluarea medicamentelor, de distribuirea lor la bolnavi; sesizeaza medicului orice abatere de la tratament din partea pacientilor;
 • raspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor
 • participa la vizita si contravizita insemnandu-si in caietul de activitate toate prescriptiile medicului, prezentand medicului pacientul pentru examinare;
 • se integreaza in graficul de munca stabilit si preda in scris (caiet de rapoarte tura) la iesirea din tura planul de investigatii si situatia bolnavilor; predarea in turele 3-1 si 1-2 se face in prezenta asistentului sef;
 • in zilele de vizita este obligat sa stea printre bolnavi si sa nu permita aglomerarea prin prezenta       mai multor vizitatori la un bolnav; sa dea explicatii cu calm si sa dea dovada de solicitudine fata de bolnavi si vizitatori;
 • inlocuieste in zilele de liber saptamanale sectoarele descoperite, conform repartizarii facute de asistentul sef;
 • raspunde obligatoriu la chemarea medicului de garda, indiferent de ora sau sector cand acesta socoteste necesara prezenta de urgenta a unui cadru mediu, fara a lasa sectorul incredintat fara supraveghere;
 • nu paraseste locul de munca decat in interesul serviciului, parasirea unitatii este permisa numai cu acordul conducerii si pe baza de bilete de voie;
 • este interzis ca asistentul medical sa recolteze analize fara indicatia medicului de salon sau sa le bifeze in foaia de observatie;
 • are obligatia sa nu lase fara supraveghere locul de munca;
 • respecta normele PSI si de protectia  muncii in sectie;
 • verifica prezenta in foaia de observatie a adeverintelor si taloanelor de pensie;
 • are o atitudine corecta in relatiile de servici atat cu membrii echipei de ingrijire medicala cat si cu pacientii, are un comportament si vocabular decent, respectul si conduita deontologica fiind obligatorii;
 • nu are voie sa completeze certificatele medicale si nici sa scrie medicatia in condicile de farmacie;
 • urmareste administrarea solutiilor perfuzabilesi executa debeansarea lor la sfarsit;
 • participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon;
 • completeaza in sinoptice regimurile alimentare ale pacientilor din saloanele la care lucreaza, conf. prescriptiei medicului din FO;
 • opereaza pe calculator conf. sist. Integrat informatic al spitalului;
 • este obligat sa obtina certificatul de libera practica, sa il vizeze anual,sa incheie asigurarea pt. Malpraxis si sa prezinte aceste acte serv. RUNOS;
 • respecta Regulamentul  Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului.

(2) In reteaua farmaceutica personalul sanitar mediu isi desfăşoara  activitatea sub indrumarea, controlul si supravegherea directa a farmacistului diriginte si executa operatii de receptie, preparare si eliberare a medicamentelor sau produselor biologice de uz uman. Este interzisa manipularea de catre acest personal a produselor toxice sau stupefiante.

Art.68. Asistenta sefa pe secţie are, in principal următoarele sarcini :

 • indruma si controleaza intreaga activitate a personalului mediu si auxiliar din sectie;
 • asigura primirea bolnavilor in sectie , precum si informarea acestora asupra regulamentului de ordine interioara a uniati  , referitor la drepturile si indatoririle bolnavilor internati;
 • semnaleaza medicului sef de sectie aspectele deosebite cu privire la evolutia si ingrijirea bolnavilor;
 • organizeaza la inceputul programului , raportul de garda al personalului mediu si auxiliar sanitar , cu care ocazie se analizeaza evenimentele din sectie din ultimile 24 ore , stabilindu-se masurile necesare;
 • participa la raportul de garda al medicilor;
 • insoteste medicul sef de sectie la vizita , consemneaza si asigura indeplinirea de catre personalul din subordine a tuturor indicatiilor date de acesta;
 • controleaza administrarea corecta si la timp a tratamentelor de catre personalul mediu;
 • acord a sprijinirea bolnavilor internati ori de cite ori este nevoie si ajuta personalul medical si sanitar la ingrijirea bolnavilor;
 • tine evidenta  miscarii bolnavilor in registrul de intrare si iesire al sectiei ;
 • intocmeste foaia zilnica de miscare a bolnavilor in care precizeaza necesarul de regimuri alimentare alimentare pentru sectie;
 • organizeaza procesul de distribuire a hranei bolnavilor pentru toate mesele;
 • urmareste ca intreaga hrana repartizata de la bucatarie sa fie impartita la bolnavi;
 • organizeaza procesul de spalare si dezinfectie al veselei si tacimurilor utilizate de bolnavi;
 • raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice;
 • raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa in conditii corespunzatoare;
 • supravegheaza, prin sondaj, trimiterea condicilor de medicamente la farmacia spitalului;
 • organizeaza pastrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic;
 • se ingrijeste de asigurarea instrumentarului necesar efectuarii tratamentelor curente si de urgenta;
 • controleaza si raspunde de asigurarea sterilizarii instrumentarului si a tuturor masurilor de asepsie si antisepsie necesare prevenirii , transmiterii infectiilor nosocomiale;
 • controleaza si raspunde de tinuta si disciplina personalului din subordine si a bolnavilor internati
 • planifica concediile de odihnaa personalului, asigurand functionarea sectiei in conditii corespunzatoare;
 • stabileste sarcinile de serviciu ale intregului personal din subordine pe care le poate modifica la indicatia medicului sef de sectie;
 • supravegheaza si asigura acomodarea si integrarea personalului nou incadrat in vederea respectarii sarcinilor din fisa postului;
 • asigura pastrarea secretului profesional si ofera informatii apartinatorilor numai in interesul pacientului;
 • asigura efectuarea controlului medical periodic individual;
 • participa la activitatea comisiilor din spital ale carui membru este prin decizia Managerului spitalului;
 • intocmeste necesarul de materiale si obiecte de inventar (lunar si anual) pe categorii, si preda pentru a fi inserat in Planul de achizitii al spitalului;
 • intocmeste si asigura aplicarea protocolului de curatenie si dezinfectie a sectiei conf. Ord. MSP 261/2007;
 • asigura si supravegheaza dezinfectia ciclica a saloanelor, intocmeste planul lucrarii de reparatii si igienizare anuala si supravegheaza efectuarea  acestora;
 • organizeaza activitatea de formare a viitorilor as.medicali si de reatestare profesionala, asigura legatura cu OAMGMR Buc si Centrul de Perfectionare in Domeniul Sanitar;
 • supravegheaza completarea sinopticelor, cu regimurile prescrise, de catre fiecare asistenta de salon;
 • supravegheaza desfasurarea vizitei apartinatorilor la bolnavi;
 • isi tine evidenta inventarului din sectie, participa la efectuarea inventarierii patrimoniului sectiei si intocmeste listele pentru casare;
 • opereaza in sistemul informatizat integrat al spitalului;
 • verifica la externarea pacientilor FO anuntand medicul de salon cazurile in care acestea sunt incomplet intocmite sau lipsesc actele necesare;
 • completeaza condicile de aparat, le remite farmaciei si preia materialele asigurand distribuirea lor pe sectie;
 • asigura aprovizionarea cu materiale a sectiei pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, impunand exigenta, economie si buna gospodarie a acestora;
 • intocmeste referate de necesitate (materiale si servicii) privind aprovizionarea sectiei, prezentandu-le spre avizare medicului sef al sectiei si transmitandu-i ulterior serviciului administrativ;
 • anunta medicul sef al sectiei si serviciul administrativ cu privire la disfunctionalitatile aparute in sectie si ia masuri pentru remedierea de urgenta a acestora, tinand legatura permanenta cu serviciul  tehnic al spitalului;
 • are o atitudine corecta, impartiala fata de subalterni, avand un comportament si vocabular decent, respectul si conduita deontologica fiind obligatorii in relatiile de serviciu;
 • are obligatia de a informa personalul din subordine cu privire la hotararile luate de conducerea spitalului sau aparitia unor norme si legi noi care reglementeaza activitatea si drepturile personalului din subordine;
 • organizeaza si participa la diverse activitati privind pregatirea profesionala cuprinse in planul de EMC;
 • este obligat sa obtinCertificatul de libera practica , sa il vizeze anual, sa incheie asigurarea de malpraxis, sa prezinte aceste acte la srviciul RUNOS si sa urmareasca ca personalul din subordine sa respecte legislatia privind aceste acte;
 • sa participe la sedintele periodice organizate de  Asistentul sef al spitalului, sa prezinte problemele din sectie si sa aplice hotararile luate;
 • respecta Regulamentul  Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului
 • sa aplice si sa supravegheze aplicarea normelor cuprinse in:

–         Ord. MSP 219/2002 (privind gestionarea deseurilor)

–         Ord. MSP 916/2007 (privind supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale in conlucrarea cu Comisia SPCIN)

–         Legea 46/2003(privind Drepturile Pacientilor)

 • intocmeste lunar pontajul asistentilor si personalului auxiliar, conform graficului de lucru;
 • controleaza medicamentele de la ‘aparat’ si asigura justificarea la zi si completarea acestora;
 • se ingrijeste de asigurarea instrumentarului necesar efectuarii tratamentului curent si de urgenta;
 • organizează si controleaza folosirea integrala a timpului de munca al personalului din subordine, intocmirea graficului de lucru si foaia colectiva de prezenta/pontaj  al acestora, controleaza predarea serviciului pe ture si asigura folosirea judicioasa a personalului in perioadele de concedii; in lipsa ei delega un cadru mediu sau auxiliar corespunzator care sa raspunda de sarcinile asistentei sefe;
 • organizeaza lunar sedinte de informare/analiza/instruire cu personalul mediu si auxiliar din sectiesi tine evidenta, prin procese verbale, a acestora;
 • analizeaza, impreuna cu medicul sef de sectie, lunar chestionarele de satisfactie a pacientilor, trag concluziile necesare si formulaza solutii pentru rezolvarea eventualelor deficiente constatate, procesele verbale fiind inaintate conducerii spitalului.
 • controleaza si răspunde de tinuta  si disciplina personalului din subordine si a bolnavilor internati;
 • participa la intocmirea fiselor anuale de apreciere a activităţii  personalului mediu si auxiliar sanitar din secţie;
 • se preocupa de ridicarea continua a nivelului profesional al personalului din subordine;
 • supravegheaza desfăşurarea vizitelor la bolnavi de catre apartinatori;
 • organizează si controleaza activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor si apartinatorilor de catre  personalul din subordine.
 • răspunde de aplicarea si respectarea măsurilor de securitate in munca si de respectarea normelor PSI in secţie;
 • cu aprobarea conducerii spitalului si la propunerea medicului sef de secţie, poate desemna un cadru medical mediu care sa o ajute la indeplinirea unora din sarcinile sale;
 • respecta si supravegheza aplicarea normelor de prevenire, supraveghere,control si combatere a infecţiilor nosocomiale conform Ord.916/2006 ;
 • instruieste ,reinstruieste ,aplica,răspunde si participa la procedurile stipulate in codul de procedura privind colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor periculoase, conform Ord.1226/2012 ;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul sef  de secţie.

 

 

 

Art.69. Asistenta medicală are, in principal, următoarele sarcini:

 • primeste bolnavii internati si ajuta la acomodarea acestora, la condiţiile de cazare si de respectare a prevederilor regulamentului de ordine interioara;
 • participa la vizita medicală si executa indicatiile medicilor cu privire la efectuarea explorarilor diagnostice si a tratamentului, regimului alimentar si igiena bolnavilor;
 • administreaza personal, conform indicatiilor medicului, medicamentele prescrise bolnavilor, inclusiv indicatia per os;
 • supravegheaza in permanenta starea bolnavilor, inscriind zilnic in foaia de observatie temperatura si orice alte date stabilite de medic si il informeaza pe acesta asupra oricarei modificari in evolutia bolnavilor;
 • programeaza bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate in celelalte secţii sau laboratoare si ii insoteste la cabinetele de specialitate;
 • pregateste bolnavii pentru investigaţiile speciale;
 • răspunde cu promptitudine la solicitarile bolnavilor;
 • preleveaza  produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic si inscrie in foaia de observatie rezultatele investigaţiilor  efectuate ;
 • ajuta bolnavii la pastrarea igienei personale;
 • asigura integral recoltarea produselor biologice, la indicatia medicului; transportul si/sau pastrarea acestora;
 • supravegheaza distribuirea hranei bolnavilor, ajuta bolnavii gravi sa se alimenteze si asigura  deplasarea in condiţii corespunzatoare si in limitele stabilite de medic, a pacientilor internati;
 • răspunde de igiena individuala a tuturor bolnavilor si in mod deosebit a celor gravi;
 • asigura si răspunde de ordinea si curatenia in saloane, de intretinerea igienica a patului si de aplicarea tuturor măsurilor de igiena si antiepidemice, potrivit indicatiilor in vigoare;
 • asigura si răspunde de buna utilizare, pastrare a instrumentarului si aparaturii cu care lucreaza si se ingrijeste de buna intretinere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotarea saloanelor pe care le are in grija.
 • asigura pastrarea si folosirea in bune condiţii a intregului inventar pe care il are in primire;
 • presteaza activitatea  zilnica conform  graficului  de munca  stablit ,pe ture, si preda in scris, la iesirea din tura, situatia si planul de investigaţii si tratament  al bolnavilor, asistentei medicale care intra in tura următoare ,sau asistentei sefe, dupa caz,mentionand cazurile care necesita o ingrijire deosebita.
 • respecta măsurile de protectie a muncii si normele de sanatate si securitate in munca ;
 • poate ajuta pe asistenta  sefa ,la indeplinirea unora din sarcinile sale, la solicitarea acesteia si cu aprobarea medicului sef de secţie;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de medicul sef de secţie, medicul cu care lucreaza sau de asistenta  sefa;
 • respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si Functionare   a spitalului

 

Art.70. ASISTENT MEDICAL – SALA PANSAMENTE

Atributii:

 • pregateste instrumentarul pentru pansamente;
 • efectueaza pansamente pentru pacientii din CAPD (dializa peritoneala);
 • efectueaza pansamente pentru pacientii cu FAV si catetere de hemodializa – HD, heparinizarea cateterelor;
 • efectueaza mici interventii chirurgicale si pansamente pentru toti pacientii din unitatea medicala atunci cand sunt necesare aceste proceduri;
 • raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;
 • poarta obligatoriu echipamentul de protevctie adecvat;
 • respecta programul orar de munca;
 • respecta normele de protectie a muncii si PSI;
 • nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului de compartiment;
 • in perioada concediilor va acoperi serviciul conf. planificarii facute de seful de compartiment;
 • indruma si supravegheaza activitatea infirmierelor pentru pastrarea starii de igiena a compartimentului;
 • efectueaza dezinfectia instrumentarului chirurgical cu materiale corespunzatoare;
 • participa la diverse forme de pregatire pentru insusirea de tehnici moderne si eficiente;
 • utilizeaza eficient materialele si aparatura medicala.
 • respecta si supravegheza aplicarea normelor de prevenire, supraveghere,control si combatere a infecţiilor nosocomiale conform Ord.916/2006
 • aplica codul de procedura privind colectarea selectiva, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor periculoase, conform Ord.1226/2012 .

 

Art.71. Asistenta medicală de la punctul de transfuzii are, in principal, următoarele atribuţii:

 • asigura si răspunde de aprovizionarea corecta si la timp a punctului de transfuzie cu cantitati suficiente de sange, plasma si alte derivate de sange, terapeutice;
 • efectuează determinarea grupei sanguine, a factorului Rh si proba de compatibilitate pe lama;
 • răspunde de aparitia reactiilor, complicatiilor si accidentelor post-transfuzionale provocate de pregatirea defectuoasa a materialelor de transfuzie, de conservarea si manipularea corespunzatoare a sangelui si derivatelor;
 • tine in ordine scriptele si evidentele punctului de transfuzie;
 • efectuarea compatibilitatilor sanguine;
 • controleaza calitatea si integritatea produselor de sange livrate spitalului;
 • curata, dezinfecteaza si pregateste materialele necesare desfasurarii activitatii;
 • scrie grupele si RH-ul sanguin inn FO;
 • poarta obligatoriu echipamentul de protectie adecvat;
 • respecta programul de munca;
 • respecta normele de protectia muncii si PSI;
 • nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului de compartiment;
 • in perioada concediilor va acoperi serviciul conf. planificarii facute de catre seful de compartiment
 • utilizeaza eficient materialel si aparatura medicala.
 • indruma si supravegheaza activitatea infirmierelor pentru pastrarea starii de igiena a compartimentului.
 • respecta Regulamentul  Intern  si Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului

 

 

 

 

 

 

Art.72. Asistenta medicală de la Sterilizare are, in principal, următoarele sarcini:

 • pregateste,curata, dezinfecteaza si sterilizeaza instrumentarul; răspunde de dezinfectia corecta a  instrumentarului;
 • răspunde de starea de igiena a statiei de sterilizare, coordoneaza activitatea personalului auxiliar, a instrumentarului si de starea de funcţionare a aparaturii de sterilizare, anuntand serviciul tehnic specializat eventualele defectiuni;
 • primeste si inregistreaza toate materialele sanitare si instrumente ce se aduc la sterilizare;
 • banderoleaza toate casoletele, trusele, cutiile cu seringi, mentionand data, ora si semnatura;
 • preda materialele sterilizate personalului din secţie;
 • respecta normele de sanatate si securitate in munca ;
 • respecta si supravegheaza normele de prevenire, control si combatere a infecţiilor nosocomiale conform Ord.916/2006 .
 • raspunde de sterilizarea corecta a instrumentarului si materialului moale;
 • poarta obligatoriu echipamentul de protectie adecvat;
 • raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa;
 • respecta programul de lucru;
 • respecta normele de protectia muncii si PSI;
 • nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului de compartiment;
 • in perioada concediilor va acoperi serviciul conf. Planificarii facute de catre seful de compartiment;
 • participa la diverse forme de pregatire pentru insusirea de tehnici moderne si eficiente;
 • utilizeaza eficient materialel si aparatura medicala
 • respecta Regulamentul  Intern  si Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului.

 

Art. 73. Statisticianul medical are, in principal următoarele sarcini:

 • primeste documentatia medicală a bolnavilor iesiti din spital (foi de observatie, foi de temperatura etc);
 • clasifica foile de observatie ale bolnavilor iesiti, pe grupe de boli, pe secţii, pe ani;
 • tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice si intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificand exactitatea  datelor statistice cuprinse in rapoartele secţiilor;
 • pune la dispozitia secţiilor, datele statistice si documentatia medicală necesara pentru activitatea curenta si de cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice;
 • urmareste in dinamica, corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe tara si informeaza sefii de secţii si medicul director in caz de abateri mari;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea unităţii.
 • corecteaza si codifica pentru Programul National D.R.G. toate foile de observatie , ale bolnavilor externati din spital.
 • clasifica pe grupe de boli , virste si sectii toti bolnavii externati pentru programul special BIS.
 • furnizeaza lunar pentru Serviciul Contabilitate intreaga documentatie statistica necesara pentru facturarea salariala;
 • pune la dispozitia CAS MB lunar , toti indicatorii de functionalitate ai spitalului;
 • trimestrial, prelucreaza comparativ cu anii precedenti situatia statistica a bolnavilor internati si externati din spital;
 • intocmeste anexele catre CASMB in vederea decontarii serviciilor medicale spitalicesti furnizate in regim de spitalizare continua finantate pe baza grupelor de diagnostic, precum si decontarea serviciilor medicale spitalicesti efectuate in regim de spitalizare de zi;
 • verifica si pregateste fisierul cu pacientii externati (DRG) pentru a fi transcris catre SNSPMS;
 • verifica si pregateste fisierul cu pacientii externati (DRG) nevalidati in vederea validarii lor de catre SNSPMS;
 • intocmeste rapoartele statistice-spital catre ASSMB- Statistica.

 

Art.74. Registratorul medical de la primirea bolnavilor are, in principal, următoarele sarcini:

 • inregistreaza intrarile si iesirile bolnavilor din spital, tinand legatura cu biroul contabilitate pentru indeplinirea formelor legale, precum si comunicarea deceselor
 • completeaza si tine la zi evidentele corespunzatoare;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate de conducerea unităţii;
 • codifica foaia de observatie dupa Clasificatia internationala a Maladiilor (CIM ) cu consultarea medicului din sectie;
 • inregistreaza foile de observatie in ordinea internarii bolnavilor , in registrul de evidenta intrari-iesiri;
 • intocmeste fisa pentru bolnavii iesiti din spital

 

 

 

Art.75. Infirmiera are, in principal, următoarele sarcini:

 • dezinfecteaza instalatiile sanitare, incaperile de la primirea bolnavilor, camera de garda; efectueaza dezinfectia ciclica, sau ori de cate ori este nevoie in  saloanele pentru bolnavi, camera de primire si cabinetele de specialitate;
 • normele igienico sanitare si de sanatate si securitate in munca ;
 • efectueaza si  se ingrijeste de igiena individuala a bolnavilor nedeplasabili ;
 • intretine igiena paturilor si noptierelor din saloane
 • inlocuieste si transporta in conditiile stabilite rufaria murdara;
 • efectueaza dezinfectia lenjeriei bolnavilor cu potential infectios;
 • pregateste salonul pentru dezinfectia ciclica si ajuta echipa de dezinfectie la efectuarea acesteia;
 • respecta regulile de igiena personala in ingrijirea bolnavilor;
 • ajuta personalul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat;
 • ajuta personalul mediu la distribuirea hranei bolnavilor;
 • transporta in conditii igienice alimentele de la bucatarie la oficiu;
 • asigura spalarea veselei si tacimurilor , curatenia si ordinea in oficiile de alimente;
 • raspunde de buna functionare si intretinere a aparaturii de dezinfectie;
 • dupa decesul unui bolnav , sub supravegherea asistentului medical pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia la locul stabilit de conducerea unitatii;
 • nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului;
 • va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico sanitar.
 • poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie , pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 • asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;
 • participa la instruirile periodice efectuate de asistenta sefa privind normele de igiena si protectia muncii;
 • executa orice alte sarcini de serviciu primite de la personalul superior sau mediu.
 • isi desfasoara activitatea  sub indrumarea si supravegherea asistentului medical
 • ajuta asistenta de salon la recoltarea produselor biologice (urina, fecale) si asigura transportul lor la laborator
 • ajuta pacientii greu deplasabili sa se deplaseze in limitele stabilite de medic;
 • ajuta la pregatirea pacientilor in vederea examinarii
 • efectueaza zilnic curatenia, dezinfectia si aerisirea spatiilor repartizate, raspunzand de starea de igiena a acestora conf. Ord. MSP 261/2007, completand datele din graficul de curatenie;
 • transporta lenjeria curata la magazia de lenjerie si materialele de la magazia spitalului la magazia sectiei;
 • curata si dezinfecteaza zilnic, conf. planului de curatenie si dezinfectie si ori de cate ori este nevoie, baile, WC-urile, cu ustensile si materiale folosite numai in acest scop;
 • pregateste la indicatia as. medical salonul pentru dezinfectie si executa igienizarea periodica a saloanelor;
 • curata si dezinfecteaza urinarele, plostile, scuipatorile, tavitele renale si le pastreaza in locurile si conditiile stabilite;
 • efectueaza curatenia si dezinfectarea carucioarelor, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta la deplasarea pacientilor si se ocupa de intretinerea lor;
 • transporta gunoiul menajer la punctul de depozitare in conditii corespunzatoare (saci legati la gura si marcati) curata si dezinfecteaza recipientele de colectare a deseurilor menajere-conf. Ord. MSP1226/2012;
 • colecteaza si transporta  materialele sanitare folosite si instrumentarul de unica folosinta in recipiente speciale (marcate cu pictograma PERICOL BIOLOGIC, galbene) si le depoziteaza in spatiul special amenajat pentru depozitare temporara- conf Ord. MSP 1226/2012;
 • goleste periodic sau la indicatia cadrului medical, pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice, dupa ce asistentul medical a facut bilantul;
 • respecta reglementarile cuprinse in Ord MSP 916/2006 privind supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale;
 • respecta legea 46/2003 privind drepturile pacientului;\
 • respecta Regulamentul  Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare a spitalului;
 • se conformeaza efectuarii periodice a controlului medical si a examenelor de laborator pentru intocmirea carnetului de sanatate;
 • respecta programul de lucru conf. graficului intocmit de asistenta sefa;
 • acopera postul oficierei, la oficiul alimentar cand acesta nu se afla in serviciu;
 • nu paraseste locul de munca decat in interesul serviciului.

 

Art.76INFIRMIERA/INGRIJITOARE STERILIZARE

Atributii:

 • Executa curatenia si igienizarea compartimentului;
 • Intretine curatenia si igienizarea conf. standardelor;
 • Utilizeaza eficient materialele de curatenie si igienizare
 • Spala si curata materialele si instrumentarul medical;
 • Poarta obligatoriu echipamentul de protectie adecvat;
 • Respecta programul /orar de munca;
 • Respecta normele de protectia muncii si PSI;
 • Nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului de compartiment;
 • In perioada concediilor va acoperi serviciul conf. planificarii facute de catre seful de compartiment

Art.77. Fisele posturilor din locurile de munca se intocmesc in conformitate cu specificul  locurilor de munca respective.

 

Art.78. – Laboratorul  de radiologie are, in principal, următoarele atribuţii:

 • efectuarea examenelor radiologice in laborator ;
 • colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului, ori de cate ori este necesar;
 • organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii;
 • aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator.

 

Art.79. Medicul radiolog sef care coordoneaza laboratorul de Roentgen diagnostic, pe langa sarcinile ce-i revin in acordarea asistentei medicale, are si următoarele sarcini specifice:

 • îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ca sef  de unitate nucleara, potrivit prevederilor din NRSN;
 • solicita periodic, dar cel mai putin o data pe an, efectuarea dozimetriei tehnologice si de protectie a aparaturii din dotare, precum si etalonarea acestora de catre unităţi specializate ale C.S.E.N., cu obţinerea unui certificat metrologic, recunoscut de catre Institutul National de Metrologie;
 • urmareste ca activitatea desfăşurata in laborator sa nu creeze premize de iradiere a personalului, bolnavului, populaţiei sau medicului
 • se preocupa impreuna cu conducerea unităţii in structura careia gaseste laboratorul, de pregatirea profesionala si de protectie contra radiatiilor a personalului din schema laboratorului, in care scop se fac propuneri de participare la cursuri de specializare si perfectionare pentru cadrele medicale si de instructaje si reciclari periodice pentru cadrele medii, organizate de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • urmareste si răspunde de folosirea optima de catre personalul laboratorului a aparaturii, a mijloacelor de protectie, avand dreptul de a interzice activitatea acelora care nu respecta normele de folosire a aparaturii si de protectie;
 • asigura periodic, dar cel putin anual si la angajarea de personal muncitor nou, examenul medical al personalului muncitor din schema laboratorului, in condiţiile prevazute, in Anexa I din Normele tehnice cu privire la laboratorul de roentgen diagnostic.

 

Art.80 MEDIC DE SPECIALITATE RADIOLOGIE

 • activitati de radioscopie care presupune efectuarea examenelor gastrice;
 • efectuare de irigografii
 • radioscopii pulmonare ( efectuarea examenelor scopice , urmate de radiografie in functie de decizia medicului.
 • umareste efectuarea investigatiilor radiologice: urografie , colangiografie , HSG

 

Art.81. Asistenta medicală de  radiologie are, in principal, următoarele sarcini:

 • pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic;
 • efectuează radiografiile sub supravegherea si indicatiile medicului de specialitate;
 • executa developarea filmelor de radiologie si va conserva filmele in filmoteca, conform indicatiilor medicului;
 • tine evidenta substantelor si materialelor consumabile;
 • tine evidenta activităţii de radiologie;
 • executa injectarea substantelor de contrast ;
 • asigura in permanenta aparatul de urgenta si intervine promt si cu profesionalism in eventualele incidente sau accidente;.
 • efectueaza radiografii de cazuistica la indicatiile medicului radiolog in cazul in care activitatea de cercetare necesita acest lucru;
 • asigura pastrarea, conform instructiunilor in vigoare, a utilajelor, materialelor si altor bunuri de inventar.
 • respecta Ord.1226/2012 privind colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor periculoase ;

 

Art.82. Laboratorul de anatomie patologica are, in principal, următoarele atribuţii:

 • executarea de necropsii la toate cazurile de deces din spital in vederea stabilirii sau confirmarii diagnosticului si precizarii cauzei medicale a mortii; la cererea scrisa a apartinatorilor decedatului medicul director al spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului sef de secţie si al medicului anatomo-patolog.
 • efectuarea imbalsamarii
 • cercetarea histo-patologica a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii, a pieselor de la biopsii si biopunctii, citologia exfoliativa;
 • colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, in vederea efectuarii unor cercetari complementare speciale (bacteriologie, biochimie, experimentale);
 • eliberarea certificatului constatator de deces completat si semnat de medicul curant si de medicul anatomo-patolog sau medicul care a efectuat necropsia;
 • eliberarea cadavrelor in conformitate cu normele in vigoare;
 • colaborarea cu laboratorul de medicina legala in cazurile prevazute de lege.
 • eliberarea certificatului de imbalsamare
 • inregistrarea corecta a produselor recoltate
 • redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor

 

Art.83. Medicul sef al laboratorului de Anatomie Patologica are, in principal, următoarele atribuţii:

 • organizează si răspunde de activitatea laboratorului;
 • repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar in subordine; indruma, controleaza si răspunde de munca acestora;
 • foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si tratament, in specialitatea respectiva;
 • executa, impreuna cu intreg colectivul pe care-l conduce, examenele si tratamentele cerute de medicii din secţiile cu paturi;
 • analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si indicii calitativi ai muncii medicale din laborator
 • controleaza si conduce instruirea cadrelor in subordine;
 • gestioneaza inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurarii activităţii;
 • controleaza si răspunde de buna intretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si altor obiecte de inventar;
 • colaboreaza cu medicii sefi ai secţiilor cu paturi si a celorlalte  laboratoare, in vederea stabilirii  diagnosticului, aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se folosesc rezultatele;
 • urmareste aplicarea măsurilor de sanatate si securitate in munca si de prevenire a contaminarii cu produse infectate;
 • asigura si răspunde de aplicarea măsurilor de igiena si antiepidemice;
 • intocmeste foile anuale de apreciere a cadrelor din subordine;
 • îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de organul de conducere colectiva al spitalului.
 • efectueaza necropsia numai dupa implinirea a 24 ore de la deces , in prezenta medicului care a ingrijit bolnavul si a medicului sef sectie;
 • dispune de imbalsamarea cadavrelor si ia masuri pentru eliberarea cadavrelor in termen de cel mult 3 zile de la deces;
 • completeaza impreuna cu medicul curant certificatul constatator de deces si-l semneaza;
 • analizeaza modul de inregistrare a produselor biologice primite si a rezultatelor histopatologice corespunzatoare , cu formarea unei baze de date;
 • urmareste elaborarea diagnosticului histopatologic in maxim 7 zile pentru materialul biopsic, semnind buletinele respective;
 • consemneaza daca sunt necesare teste suplimentare speciale pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului;
 • coordoneaza efectuarea examenului extemporaneu in timp util si comunica sectiei rezultatele;
 • verifica modul de pastrare a registrelor de analize , a lamelor rezultate si a blocurilor de parafina , conform normelor in vigoare;
 • inregistreaza pe suport electronic fisele de trimitere si de analiza la fiecare biopsie;
 • inregistreaza pe suport electronic imagini caracteristice de MO, IF, ME la fiecare biopsie;
 • examinarea la microscopul electronic a sectiunilor din material plastic
 • elibereaza blocurile de parafina si/sau lamele la cererea pacientului / apartinatorilor pentru consult sau efectuare de analize suplimentare;
 • coordoneaza situatiile in care decedatii sunt considerati caz social , daca intr-un interval de 10 zile de la deces nu se prezinta apartinatori;
 • decide efectuarea necropsiei anatomo- patologice versus cea medico legala;
 • semneaza solicitarile pentru scutirea de necropsie , atunci cind exista premisele legale acordarii acesteia , alaturi de medicul curant si seful de sectie;
 • supravegheaza elaborarea diagnosticului anatomo-patologic macroscopic si a rezultatului definitiv dupa examinarea microscopica a fragmentelor recoltate;
 • explica apartinatorilor leziunile gasite si mecanismul mortii;
 • verifica trecerea tuturor datelor si a diagnosticelor in registrul de inregistrare al decedatilor;
 • pastreaza confidentialitatea actului medical;
 • indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;

 

Art. 84.  MEDIC DE SPECIALITATE ANATOMIE PATOLOGICA

 

 • examineaza macroscopic piesele si fragmentele recoltate de la necropsii pe care le orienteaza si le examineaza apoi microscopic;
 • examineaza microscopic materialul biopsic;
 • elaboreaza diagnosticul histopatologic pe coloratii obisnuite si facultativ pe coloratii speciale , semnind aceste buletine;
 • consemneaza daca sunt necesare teste suplimentare speciale pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului;
 • participa la realizarea examenului extemporaneu;
 • consemneaza rezultatele obtinute in registrul special de analize si le introduce apoi in baza de date a retelei spitalului cu iconografia aferenta;
 • participa la efectuarea necropsiei si la elaborarea diagnosticului de deces;
 • pastreaza confidentialitatea actului medical;

 

Art.85. Asistenta medicală din  laboratorul de anatomie patologica are, in principal, următoarele sarcini:

 • primeste, inregistreaza si prelucreaza piesele (operatorii, biopsice-necropsice) pentru examene histo-patologice si materiale pentru examenele citologice; prepara colorantii si reactivii;
 • ajuta medicul la efectuarea necropsiei;
 • răspunde de buna pastrare si utilizare a aparaturii, utilajului si instrumentarului din dotare;
 • tine evidenta statistica a activităţii laboratorului in raport cu instructiunile in vigoare
 • prepara coloranti si reactivi;
 • efectueaza coloratii uzuale , si  coloratii speciale;
 • codifica procedurile utilizate;
 • aranjeaza lamele histopatologice in histoteca si ambaleaza blocurile de parafina in vederea pastrarii acestora, conform normelor in vigoare;
 • raspunde de buna pastrare si utilizare a aparaturioi , utilajelor si instrumentarului din dotare;
 • indeplineste orice sarcini trasate de medicul sef;
 • ectueaza sectiuni de parafina la cryostat si ultramicrotom;
 • prepararea conform standardelor internationale a esantioanelor de punctie biopsie renala;
 • coloratii speciale pe sectiuni de parafina;
 • sectionare la cryostat cu efectuarea reactiilor de IF directa;
 • aplicarea kiturilor pentru anticorpii anti-MBG si pentru Sindrom Alport;
 • inregistrarea corecta a produselor recoltate;
 • redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor;
 • răspunde de respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si P.S.I.
 • respecta regulamentul de ordine interioara
 • respecta si supravegheaza aplicarea normelor de prevenire,control si combatere a infecţiilor nosocomiale ,conf.Ord.916/2006
 • respecta si aplica normele sanitare stipulate in codul de procedura privind colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor periculoase conform Ord1226/2012 .

 

 

Art.86. Autopsierul de la laboratorul de anatomie patologica are, in principal, următoarele sarcini:

 • stabileşte si răspunde de identitatea cadavrelor;
 • inregistreaza si elibereaza apartinatorilor cadavrele, conform normelor in vigoare;
 • pregateste cadavrele si instrumentarul pentru necropsie; ajuta medicul in efectuarea autopsiei;
 • imbalsameaza cadavrele si face toaleta in vederea predarii lor.
 • răspunde de buna pastrare si utilizare a aparaturii, utilajelor si instrumentarului din dotare
 • tine evidenta statistica a activităţii laboratorului in raport cu instructiunile in vigoare
 • răspunde de respectarea normelor de protectie a muncii
 • respecta regulamentul de ordine interioara
 • ajuta la primirea decedatilor in morga si depunerea acestora in frigiderul mortuar;
 • efectueaza  necropsii si imbalsamari;
 • spala , imbraca si cosmetizeaza cadavre;
 • ajuta la preluarea decedatilor de catre apartinatori;
 • raspunde de curatenia din laboratorul de anatomie patologica;
 • respecta si aplica normele sanitare stipulate in codul de procedura privind colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor priculoase conf.Ord.1226/2012 .

 

 

Art.87LABORATORUL DE MEDICINA NUCLEARA

 

 1. INVESTIGATII SCINTIGRAFICE RENALE
 • Angioscintigrafie
 • Scintigrafie renala dinamica cu nefrograma izotopica
 • Scintigrafie renala statica cu DMSA
 • Studiu scintigrafic cu furosemid
 • Studiu scintografic cu captopril

 

 

 

 1. INVESTIGATII SCINTiGRAFICE OSTEO-ARTICULARE
 • Scintigrafie osoasa segmentara
 • Scintigrafie osoasa in 3 faze
 • Index sacroiliac scintigrafic
 • Scintigrafie articulatii

 

 1. SCINTIGRAFIE TIROIDIANA CU Tc99 PERTECHNETAT

S-ar mai putea efectua, dar momentan nu sunt disponibile radiofarmaceutice,urmatoarele investigatii:

 • Scintigrafie hepato-splenica cu HEPATATE (SULFOCOLOID)
 • Scintigrafie secventiala biliara cu TECHIDA
 • Scintigrafie de perfuzie pulmonara cu MAA

 

Art.88MEDIC SEF LABORATOR MEDICINA NUCLEARA

Are urmatoarele artibutii:

 • prezenta la locul de munca in cadrul orelor de program;
 • examineaza si stabileste impreuna cu medicul clinician, procedura diagnostica pe care o va desfasura in laborator pentru pacientii programati;
 • examineaza pacientii dupa efectuarea investigatiilor si consemneaza in FO;
 • supravegheaza manevrele efectuate de catre personalul mediu si la nevoie le efectueaza personal;
 • supravegheaza conditia pacientului inainte, in timpul si dupa investigatia efectuata in laborator;
 • controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a pacientilor de catre personalul mediu si auxiliar din subordine;
 • asigura si raspunde de aplicarea masuriloe de igiena, antiepidemice si a normelor de protectie a muncii;
 • comunica eventualele reactii adverse aparute la radiofarmaceuticele administrate in scop diagnostic;
 • raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine;
 • redacteaza, semneaza si parafeaza orice act medical in legatura cu pacientii aflati in laborator in vederea efectuarii investigatiilor radionuclidice;
 • se preocupa continuu de pregatirea profesionala proprie si contribuie la perfectionarea personalului din subordine;
 • supravegheaza respectarea normelor de igiena in mediul cu radiatii;
 • coordoneaza si supravegheaza orice activitate care s e desfasoara in laborator.

 

 

Art.89. ASISTENTA MEDICALA DIN LABORATORUL DE MEDICINA NUCLEARA

Atributii:

 • prezenta la locul de munca in cadrul orelor de program;
 • prepararea radiofarmaceuticelor conf. indicatiilor firmei producatoare (lucrul in mediu cu radiatii gamma);
 • punerea in functiune a calibratorului de doze, esalonarea lui (lucrul in mediu cu radiatii)
 • dozarea radiofarmaceuticului pentru fiecare pacient in parte, in functie de greutate, sex, varsta (lucru in mediu cu radiatii);
 • programarea pacientilor internatiin spital, pe grupe de investigatii;
 • apelarea telefonica a pacientilor programati, internati;
 • injectarea radiofarmaceuticului pacientului in vederea efectuarii investigatiei (lucru in mediu cu radiatii)
 • pozitionarea pacientuluiin dreptul camerei de scintilatie;
 • manevrarea aparaturii de inalta tehnicitate;
 • supravegheaza pacientul in timpul efectuarii investigatiei si dupa investigatie, pana in momentul parasirii laboratorului ijn vederea depistariii eventualelor efecte adverse;
 • recoltarea probelor biologice pentru dozarile hormonale;
 • respectarea masurilor de igiena si a normelor de protectie a muncii;
 • inregistrarea pacientilor investigati in laboratorul de medicina nucleara;
 • inregistrarea si tinerea evidentei surselor radioactive si a radiofarmaceuticelor;
 • tine evidenta controlului dozimetric;
 • inregistreaza in FO a pacientului rezultatul investigatiei efectuate si a tipului de procedura efectuat;
 • tine evidenta fiselor de solicitare a examenului scintigrafic;
 • tine evidenta necesarului de materiale consumabile si a condicii de farmacie.

 

 

 

 

Art.90 INFIRMIERA/INGRIJITOAREA DIN LABORATORUL DE MEDICINA  NUCLEARA

Atributii:

 • prezenta la locul de munca in cadrul orelor de program;
 • asigurarea curateniei in laborator;
 • efectuarea manevrelor de decontaminare in caz de contaminare accidentala a aparatelor, a pavimentului sau a perimetrului de lucru (lucru in mediu cu radiatii);
 • intretinerea in buna stare si curatenie a niselor si a meselor de lucru (lucru in mediu cu radiatii);
 • izolarea deseurilor radioactive si aprobelor biologice si depozitarea lor in locuri special amenajate (lucru in mediu cu radiatii);
 • ajutarea bolnavilor nedeplasabili si a celor cu dificultati motrice in vederea executarii investigatiei scintigrafice;
 • respectarea masurilor de igiena si a normelor de protectia muncii;
 • tine evidenta necesarului de consumabile pentru efectuarea igienizarii si decontaminarii si raporteaza sefului de compartiment eventuala terminare a stocului;
 • se ocupa de intretinerea echipamentului individual de lucru a personalului din laborator si a lenjeriei din laborator;
 • asigura curieratul corespondentei laboratorului.

 

Art.91COMPARTIMENTUL DE FIZIOTERAPIE asigura urmatoarele procedure:

 • ultrascurte
 • diadinamice
 • magnetodiaflux
 • bioptron
 • ultraviolete
 • infrarosii

 

Art.92. ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE

Are urmatoarele atributii:

 • Consemneaza pe fisa de tratament procedura efectuata zilnic iar în condica laboratorului consemneaza numele bolnavului, procedura si numårul total zilnic de tipuri de procedure, intocmeste statistica si o inmaneaza la serviciul statistica al spitalului;
 • Aplica procedurile de fizioterapie indicate de medical curant
 • Raspunde de buna pastrare, întretinere, utilizare a aparaturii si materialelor din dotare, anunta in caz de defectiuni firma autorizata sa efectueze reparatiile;
 • Urmareste permanent desfasurarea procedurilor, opreste imediat aparatele si deconecteazå pacientul în caz de defectiuni ale acestora;
 • Urmareste si raspunde de aplicarea întocmai de aplicarea normelor de protectia muncii si securitatea atât personala cât si a pacientului;
 • Supravegheaza si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice;
 • Respecta normele de protectie a muncii, PSI si asigurarå securitatea laboratorului;

 

Art.93.  .LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE

In Laboratorul de explorari functionale se efectueaza urmatoarele probe :

 • probe functionale respiratorii simple si complexe;
 • probe de oscilometrie;
 • probe ventilatorii farmaco-dinamice ;
 • probe de explorare electrocardiografica a inimii;
 • probe de efort.
 • Monitorizare continua ECG (HOLTER)
 • monitorizare continua TA tip HOLTER

 

Art.94.  .MEDIC SPECIALITATEA EXPLORARI FUNCTIONALE

 • interpreteaza toate probele de explorari functionale efectuate  bolnavilor din sectiile spitalului;
 • programeaza efectuarea probelor solicitate de medicii de salon;
 • urmareste pregatirea fizica si informarea pacientului in vederea unei bune cooperari la efectuarea probelor;
 • raspunde prompt la solicitarile de prima urgenta cu luarea masurilor necesare;
 • raspunde rapid la solicitarile medicilor de salon pentru activitatea practica de stabilire a diagnosticului corect , in timp util , in vederea introducerii celor mai eficiente mijloace terapeutice;
 • urmareste modul de efectuare a probelor de explorari functionale , cunoscind gradul de risc al acestor probe, contaminarii microbiene;
 • urmareste dezvoltarea si diversificarea metodelor de investigatie functionala in cadrul laboratorului;
 • se preocupa de pregatirea profesionala a personalului din cadrul laboratorului , facand propuneri de perfectionare a cadrelor medii;
 • raspunde de modul de efectuare si de interpretare a fiecarei probe de explorari functionale;
 • urmareste zilnic ca aparatele din dotare sa functioneze la parametrii necesari, cu verificarea lunara a acestora de catre tehnicieni;
 • face propuneri privind achizitionarea de echipamente si aparatura necesare imbunatatirii serviciilor oferite de laborator;
 • propune medicului de salon , efectuarea si a altor probe de explorari functionale , in functie de diagnosticul clinic;
 • comunica zilnic medicului de salon sau in functie de ora, medicului de garda bolnavii la care explorarea functionala a semnalat probleme deosebite care necesita supraveghere deosebita ;
 • raspunde prompt la solicitarile de urgenta si la consultarile din alte sectii in interesul unei cit mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • semnaleaza orice deficienta in aprovizionarea cu materiale necesare;
 • controleaza si raspunde de starea de curatenie din laborator , de buna intretinere a aparatelor si instrumentarului;
 • raspunde de confidentialitatea actului medical;
 • indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

Art.95  ASISTENT MEDICAL EXPLORARI FUNCTIONALE

 • pregateste si sterilizeaza trusele de lucru necesare investigatiilor de laborator;
 • pregatirea si inregistrarea bolnavilor , masurarea inaltimii si greutatii corporale in vederea explorarilor ce se vor efectua;
 • testarea circulatiei arteriale periferice in cadrul oscilometriei efectuate la nivelul fiecarui segment al membrelor inferioare sau superioare;
 • efectuarea testelor ventilatorii simple  tuturor bolnavilor la care se solicita aceasta investigatie;
 • efectuarea testelor ventilatorii farmacodinamice la indicatia medicului  de salon – teste cu mare risc pentru bolnav;
 • supravegherea permanenta a starii generale a bolnavului investigat , acordarea rapida a primului ajutor daca este necesar;
 • executarea electrocardiogramei bolnavilor in cabinet sau pe sectii, la indicatia medicului de salon ;
 • executarea testelor de EKG la effort numai in prezenta medicului coordinator al laboratorului;;
 • pregatirea traseelor electrocardiografice inregistrate si prezentarea lor medicului specialist de laborator;
 • prelucrarea datelor si elaborarea buletinelor de investigatii medicale , difuzarea buletinelor si electrocardiogramelor catre clinicile spitalului;

 

Art.96.   LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

 

Art.97.    SEF DE LABORATOR

 • indruma si realizeaza activitatea in cadrul sectiei respective si raspunde de calitatea actului medical;
 • organizeaza si coordoneaza activitatea medicala din cadrul laboratorului, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanta al laboratorului
 • raspunde de crearea conditiilor necesare acordarii de asistenta medicala de calitate de catre personalul din laborator;
 • propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al laboratorului si raspunde de realizarea planului aprobat;
 • raspunde de calitatea serviciilor medicale prestatte de catre personalul medico-sanitar din cadrul laboratorului;
 • evalueaza necesarul anual de reactivi si materiale sanitare al laboratorului, investitiile si lucrarile de reparatii curente si capitale necesare pentru desfasurarea activitatii in anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
 • angajeaza cheltuieli in limita bugetului repartizat;
 • aplica strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice laboratorului;
 • inainteaza Comitetului Director propuneri privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al laboratorului, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
 • inainteaza Comitetului Director propuneri de crestere a veniturilor proprii ale laboratorului – conform reglementarilor legale, inclusiv din donatii, fonduri ale comunitatii locale ori alte surse;
 • intreprinde masurile necesare4 si urmareste realizarea indicatorilor specifici de performanta ai laboratorului;
 • elaboreaza fisa postului pentru personalul aflat in subordine, pe care o supune aprobarii managerului spitalului;
 • raspunde de respectarea la nivelul laboratorului a Regulamentul de Organizare si Functionare  si Regulamnetul Intern;
 • stabileste atributiile care vor fi prevazute in fisa postului pentru personalul din subordine, pe care le inainteaza spre aprobare managerului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
 • face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de volumul de activitati, conf. Reglementarilor legale in vigoare;
 • propune programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine, in vederea aprobarii de catre manager;
 • propune aplicarea de sanctiuni administrative pentru personalul aflat in subordine care se face vinovat de nerespecatrea Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern;
 • avizeaza si raspunde de modul de completare si de intocmirea documentelor medicale eliberate in cadrul laboratorului;
 • evalueaza performantele profesionale ale personalului aflat in subordine directa, conf. Structurii organizatorice si fisei postului;
 • propune planul de formare si perfectionare a personalului aflat in subordine, in conf. Cu legislatia in vigoare, pe care il supune aprobarii managerului;
 • coordoneaza activitatiile de control al calitatii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul laboratorului;
 • raspunde de asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si de prevenirea infectiilor nosocomiale in cadrul sectiei/laboratorului sau serviciului medical, in conf. Cu normele stabilite de MSP;
 • asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiar-economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control din cadrul laboratorului, in conf. Cu reglementarile legale in vigoare;
 • raspunde de respecatrea prevederiloe legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea laboratorului;
 • urmareste incheierea contractelor de asigurare de malpraxis de catre personalul medical din subordine;
 • in domeniul financiar indeplineste atributiile conducatorului compartimentului de specialitate, conf. Normelor si procedurilor legale, si face propuneri de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor, cares eaproba de conducatorul spitalului;
 • propune protocoale spoecifice de practica medicala, care urmeaza sa fie implementate la nivelul laboratorului, cu aprobarea consiliului medical;
 • raspunde de solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea laboratorului;
 • propune managerului un inlocuitor pentru perioada cand lipseste din spital.

 

Art.98  MEDIC DE LABORATOR

 • efectueaza analizele solicitate sau supravegheaza dupa caz, efectuarea lor de catre personalul subordonat;
 • valideaza si semneazå buletinele analizelor efectuate personal sau de cadrele subordonate;
 • instruieste personalul din subordine pentru buna desfasurare a activitatii (implementare de noi tehnici, utilizarea computerului, etc…)
 • urmareste perfectionarea pregatirii profesionale a personalului subordonat
 • introduce metode si tehnici noi de investigare;
 • foloseste corect si supravegheaza modul în care sunt utilizate de catre personalul subordonat; aparatura si întregul material de lucru din laborator;
 • raspunde de asigurarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca cu atentie deosebita la materialul infectat (neutralizare, sterilizare) precum si la îndepartarea acestuia;
 • raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului subordonat
 • raspunde de respectarea normelor de protectia muncii si a celor PSI, precum si a celor privind securitatea locului de munca (închiderea gazelor, apei, luminii), atât în timpul programului cât si la plecarea din serviciu
 • raspunde la toate sarcinile de cercetare, învatamânt care îi revin conform pregatirii profesionale si specialitatii;

 

Art.99.   BIOLOG PRINCIPAL

 • efectueaza analizele sau controleaza efectuarea lor;
 • valideaza si  semneazå buletinele analizelor efectuate personal sau de cadrele subordonate;
 • controleaza si îndruma activitatea personalului subordonat ;
 • instruieste personalul din subordine pentru buna desfasurare a activitatii (implementare de tehnici noi, utilizarea computerului);
 • raspunde de pastrarea, utilizarea si întretinerea aparaturii din laborator; de prepararea, manipularea si corecta utilizare a reactivilor
 • se preocupå de introducerea de noi tehnici/metode de investigatie precum si de perfectionarea celor prezente;
 • raspunde de respectarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca de manipularea si îndepartarea  materialului infectat;
 • raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si de securitatea locului de munca

 

Art.100.     CHIMIST PRINCIPAL

 • efectueaza analizele sau controleaza efectuarea lor;
 • valideaza si  semneazå buletinele analizelor efectuate personal sau de cadrele subordonate;
 • controleaza si îndruma activitatea personalului subordonat ;
 • instruieste personalul din subordine pentru buna desfasurare a activitatii (implementare de tehnici noi, utilizarea computerului);
 • raspunde de pastrarea, utilizarea si întretinerea aparaturii din laborator; de prepararea, manipularea si corecta utilizare a reactivilor
 • se preocupå de introducerea de noi tehnici/metode de investigatie precum si de perfectionarea celor prezente;
 • raspunde de respectarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca de manipularea si îndepartarea  materialului infectat;
 • raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si de securitatea locului de munca

 

Art.101    BIOCHIMIST PRINCIPAL

 • efectueaza analizele sau controleaza efectuarea lor;
 • valideaza si  semneazå buletinele analizelor efectuate personal sau de cadrele subordonate;
 • controleaza si îndruma activitatea personalului subordonat ;
 • instruieste personalul din subordine pentru buna desfasurare a activitatii (implementare de tehnici noi, utilizarea computerului);
 • raspunde de pastrarea, utilizarea si întretinerea aparaturii din laborator; de prepararea, manipularea si corecta utilizare a reactivilor
 • se preocupå de introducerea de noi tehnici/metode de investigatie precum si de perfectionarea celor prezente;
 • raspunde de respectarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca de manipularea si îndepartarea  materialului infectat;
 • raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si de securitatea locului de munca

 

 

 

Art.102.  ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

 • pregateste materialul de lucru;
 • efectueaza testele pentru care este instruit, manual sau automat;
 • asigura dezinfectia meselor de lucru dupa utilizarea lor;
 • raspunde de buna pastrare a materialului de lucru (sticlarie, aparatura, diverse din dotare);
 • asigura înregistrarea corecta a bolnavilor (produsele acestora) si a rezultatului analizelor;
 • respecta normele de protectie a muncii, PSI si asigurara securitatea laboratorului;
 • asigura prezentarea buletinelor in sectiile spitalului;
 • utilizeaza calculatorul pentru intocmirea listei de lucru, validare de rezultate si eliberare de buletine (la nivelul de competenta corespunzator postului);
 • respecta si supravegheaza aplicarea normelor de prevenire,control si combatere a infecţiilor nosocomiale ,conf.Ord.916/2006
 • respecta si aplica normele sanitare stipulate in codul de procedura privind colectarea selectiva, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor periculoase conform Ord.1226/2012.

 

Art.103 . INGRIJITOR LABORATOR

 • efectueaza curatenia încaperilor (pereti, usi, ferestre) si executa, dupa caz, operatiuni de dezinfectie curenta la indicatia si sub supravegherea asistentului de laborator;
 • executa curatenia si spalarea sticlariei si materialelor de laborator, ajuta la împachetarea si pregatirea materialelor ce urmeaza a fi utilizate în laborator si la pregatirea mediilor de cultura;
 • transporta materialele de lucru (inclusiv cele infectate) în cardul laboratorului precum si la sau de la alte laboratoare din afara unitatii
 • asigura transportul de la magazie si depozitele de materiale a materialului de lucru;
 • asigura transportul conform normelor în vigoare a deseurilor selectate pe tipuri la locurile special amenajate;
 • executa alte sarcini, în limitele competentei, trasate de medicul, biologul, chimistul coordonator;
 • raspunde de respectarea normelor de protectie a muncii, PSI si de securitatea locului de munca.

 

Art.104. Registratorul medical de laborator are, in principal, următoarele sarcini:

 • primeste produsele aduse la laborator pentru analiza;
 • verifica starea produselor la prezentarea acestora si modul lor de ambalare, avertizand pe aducator in cazul unei prezentari necorespunzatoare;
 • verifica si semnaleaza modul de trimitere al recomandarii de analize venite din secţiile cu turi sau dispensare (bilet de trimitere);
 • inregistreaza si tine evidenta statistica zilnic, lunara si anuala a analizelor aduse la laborator, prezentand aceste date atat conducerii laboratorului,
 • verifica trimiterea zilnica a buletinelor de analiza (efectuate) in secţiile cu paturi, iar in caz de urgenta comunica telefonic sau verbal rezultatele analizelor efectuate;
 • tine evidenta analizelor ce necesita un timp mai lung de efectuare si răspunde ca rezultatele sa ajunga in secţii, imediat dupa formularea lor;
 • se ingrijeste de trimiterea probelor catre alte laboratoare la indicatia sefului de laborator;
 • îndeplineşte si alte atribuţii administrative in cadrul laboratorului (referate, rapoarte, alte tipuri de activitate) necesare interpretarii indicilor calitativi si cantitativi ai muncii, tine evidenta personalului, pastreaza permanent legatura cu seful laboratorului si administratia spitalului.

 

 

 

LISTA DOCUMENTELOR

Art.105. Lista documentelor folosite in laboratorul medical este următoarea:

 • registrul de inscriere a bolnavilor si analizelor solicitate din spital si policlinica;
 • registrul de inscriere a rezultatelor analizelor efectuate, pe diverse profile;
 • registrul de inscriere a controlului pentru prevenirea infecţiilor intraspitalicesti (autocontrol);
 • registru de analize efectuate in afara programului de lucru pentru cazurile de urgenta;
 • registru statistic unic conform modelului M.S.;
 • registru statistic pe profile;
 • invitatii tip;
 • buletin de analiza;
 • registru roentgen diagnostic;
 • buletin radiologic;
 • condica de prescriptii medicale si materiale sanitare;
 • bilete de tratament balnear pentru recuperare;
 • dispozitie de eliberare a biletelor de tratament balnear de recuperare;
 • fisa de scazamant;
 • fisa medicală de tratament balnear;
 • dispozitie de eliberare a biletelor de tratament balnear;
 • planul de munca;
 • planuri pe actiuni;
 • circulare privitoare la organizarea unor actiuni sanitare;
 • documente cu sarcini deosebite;
 • fisa (instructaj) cu protectia muncii;
 • informari lunare asupra evolutiei bolilor transmisibile si profesionale;
 • fise tehnice de utilizare a operatiunii de valoare (peste 10.000 lei):
 • caiete de tehnici si metode de laborator ale personalului;
 • registru de evidenta a bolnavilor tratati la fizioterapie;
 • registru cu nr. de proceduri efectuate zilnic;
 • registru de inscriere si rezultate ale bolnavilor pentru radioscopii;
 • registru de inscriere si rezultate pentru radiografii;
 • fise tehnice de utilizare a aparatelor roentgen.

 

Art. 106. Lista documentelor pentru Laboratorul de Anatomie Patologica

 • registru de intrari;
 • registru de iesiri;
 • evidenta statistica lunara a activităţii;
 • evidenta scutirilor de necropsii;
 • registru pentru sedintele anatomo-clinice;
 • biletul de iesire a cadavrului;
 • registru de inregistrare a decedatilor;
 • registru de imbalsamari la domiciliu;
 • dosar cu raportarea pe borderou lunar a imbalsamarilor la domiciliu;
 • condica de prezenta pentru imbalsamari la domiciliu (in afara serviciului).Condica de prezenta la serviciul de chirurgie;
 • fisa de pontaj pentru imbalsamari la domiciliu;
 • certificat de imbalsamare;
 • certificat de transport cadavre umane;
 • buletin de insotire a materialului  biopsic;
 • caiet de primire-predare a materialului biopsic (cu serviciul chirurgie).
 • condica de inregistrare a examenelor microscopice (biopsii, citologie, fragmente recoltate la necropsie).

 

Art.107. Lista documentelor folosite in unitate este următoarea:

 • fisa de consultatii;
 • registru de consultatii;
 • registru de tratamente;
 • registru pentru chemari la domiciliu;
 • registru de evidente speciale;
 • bilet de trimitere;
 • bilet de internare;
 • certificate de concediu medical;
 • registru de evidenta a acordarii certificatelor de concedii medicale;
 • carnet de dispensarizare;
 • fisa program;
 • registru de vaccinari;
 • registru de educaţie sanitară;
 • registru pentru informare epidemiologica;
 • fisa de supraveghere a focarului de parazitism;
 • fisa de supraveghere a focarului;
 • ancheta epidemiologica de hepatita endemica;
 • ancheta de dezinterie;
 • planificarea activităţii antiepidemice lunare;
 • caiet de evidenta D.D.D. – consum substante;
 • centralizatorul activităţii dispensarului;
 • registru de evidenta control periodic;
 • centralizator incapacitate temporara de munca;
 • morbiditate;
 • registru unic de control;
 • registru note telefonice;
 • condica de prescriptii medicale si materiale sanitare;
 • registru de boli transmisibile la dispensarul scolar;
 • registru de evidenta copiilor problema;
 • fisa medicală de tratament balnear;
 • procese verbale de constatare a contraventiilor;
 • fisa de bilant a elevului;
 • tabelul contractilor de hepatita epidemica;
 • aviz epidemiologic;
 • instiintare – somatii;
 • registru boli transmisibile;
 • dovada de imunizare;
 • condica de prezenta;
 • dosar de obiectiv;
 • registru evidenta boli transmisibile;
 • registru control periodic;
 • fisa de declarare boli profesionale;
 • fisa serologica.

 

FARMACIA

 

Organizare si atribuţii

 

 

Art.108. (1) Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistentei cu medicamente.

(2) Organizarea spatiului farmaciei si dotarea cu mobilier si utilaje se face astfel incat sa asigure desfăşurarea  rationala a activităţii, tinandu-se seama de destinatia fiecarei incaperi, de modul de comunicare intre ele, precum si de condiţiile impuse de specificul activităţii.

(3) Programul farmaciilor cu circuit inchis se stabileşte de catre conducerea unităţii.

(4) Pentru asigurarea asistentei cu medicamente in cazuri de urgenta, in afara programului de serviciu, farmaciile pot organiza garda.

 

Art. 109. Farmacia are in principal următoarele atribuţii:

 • depoziteaza produsele conform normelor in vigoare, tinandu-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice;
 • organizează si efectuează controlul calitatii medicamentului si ia măsuri ori de cate ori este necesar, pentru preintampinarea accidentelor, informand imediat organul superior;
 • prescrierea, prepararea, eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de MS.
 • elibereaza medicamentele prescrise de personalul medical din sectiile spitalului pe condicide prescriptii medicale;
 • receptioneaza , depoziteaza , pastreaza si elibereaza produsele farmaceutice si materialele sanitare;
 • colaboreaza cu sectiile

 

 

 

Sarcinile personalului

 

Art.110. In exercitarea atribuţiilor sale, farmacistul diriginte (sef secţie) are in principal următoarele sarcini:

 • organizează spatiul de munca, dand fiecarei incaperi destinatia cea mai potrivita pentru realizarea unui flux tehnologic corespunzator specificului activităţii;
 • repartizeaza sarcinile pe angajatii subordonati, cu necesitatile farmaciei;
 • răspunde de buna aprovizionare a farmaciei;
 • organizează receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si consumarea acestora in cantitati corespunzatoare;
 • răspunde de aprovizionarea si efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrarilor in gestiune;
 • asigura măsurile de protectia muncii si respectarea acestora de catre intregul personal.
 • colaboreaza cu conducerea medicală a unităţii pentru rezolvarea tuturor problemelor asistentei cu medicamente;
 • coordoneaza intreaga activitate a personalului din farmacie;
 • intocmeste pe baza consumurilor din farmacie , notele de comanda necesare completarii stocurilor , la toate produsele si materialele sanitare , functie de necesitati;
 • stabileste intrunirea comisiei de aprovizionare cu medicamente si materiale sanitare , la care este invitat cate un medic din fiecare sectie;
 • coordoneaza si urmareste preluarea produselor farmaceutice , pe baza de facturi , din punct de vedere calitativ , cantitativ;
 • asigura depozitarea si conservarea medicamentelor in conformitate cu prevederile normative in vigoare si cu specificul fiecarui produs;
 • coordioneaza si urmareste prepararea corecta si in timp util a tuturor produselor elaborate in farmacie;
 • urmareste corecta executare a formulelor magistrale , participind efectiv la munca efectuata in sectorul de receptura;
 • coordoneaza si urmareste eliberarea produselor farmaceutice si a materialelor sanitare catre sectiile spitalului , precum si corecta evidenta a miscarii acestora;
 • urmareste aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficiu , cu intreaga gama de produse existente in depozitul farmaciei;
 • opereaza zilnic in evidenta contabila asistata de calculator , facturi , note  de transfer, centralizatoare zilnice de livrare a produselor , catre sectiile spitalului;
 • organizeaza , adapteaza , si doteaza spatiul de care dispune farmacia , astfel ca in permanenta fluxul tehnologic si functionalitatea compartimentelor de activitate ale farmaciei sa corespunda sarcinilor primite si tehnicii farmaceutice moderne.
 • Urmareste pregatirea profesionala a personalului din subordine;
 • Organizeaza si urmareste securitatea , ordinea si starea de igiena a farmaciei , inclusiv a procesului de munca , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • Asigura pastrarea in bune conditii si in deplina bsecuritate a arhivei farmaciei;
 • Sesizeaza conducerea in vederea luarii masurilor necesare rationalizarii produselor deficitare;
 • Participa la raportul de garda , colaborind permanent cu medicii si personalul mediu din spital;

 

Art.111. Farmacistul are in principal următoarele sarcini:

 • supravegheaza si coordoneaza activitatea si eliberarea  produselor farmaceutice conditionate si materialele sanitare de catre asistentul de farmacie;
 • primeste, verifica retete si elibereaza medicamentele in cazul farmaciei cu circuit deschis ;
 • asigura si răspunde de depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor toxice si stupefiante;
 • participa la receptia cantitativa a medicamentelor si materialelor sanitare intrate in farmacie si efectuează receptia cantitativa si calitativa a acestora;
 • verifica periodic calitatea medicamentelor si a materialelor sanitare cu durata de consumare sau actiune terapeutica limitata, in vederea preschimbarii lor;
 • executa toate lucrarile incredintate de catre farmacistul diriginte, in vederea cunoasterii intregii actiuni a farmaciei.
 • executa formulele magistrale si prepara produsele elborate in farmacie , conform FR X;
 • identifica din punct de vedere chimic substantele intrate in farmacie , prin reactiide analiza cu reactivi specifici;
 • coordoneaza si indruma activitatea asistentelor de farmacie ;
 • raspunde de folosirea corecta , pastrarea si intretinerea substantelor toxice si stupefiante, conform prevederilor legale in vigoare , precum si a aparaturii , utilajelor si instrumentarului din dotare;
 • contribuie la introducerea tehnicilor noi in farmacie;
 • colaboreaza cu personalul de specialitate din spital;
 • controleaza curatenia la locul de munca;verifica la venire si la plecare instalatiile de apa , gaz si electricitate;
 • coordoneaza si urmareste eliberarea produselor farmaceutice si a materialelor sanitare catre sectiile spitalului;
 • coordoneaza si indruma activitatea farmacistilor stagiari si rezidenti care efectueaza stagiul de practica in farmacia spitalului;
 • respecta secretul profesional si codul de etica al farmacistilor;
 • se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educatie continua; indeplineste orice alte sarcini trasate de farmacistul.

 

Art.112. Asistentele de farmacie au următoarele sarcini principale:

 • efectuează eliberari de produse conditionate, materiale sanitare cu exceptia retetelor  magistrale si produse toxice si stupefiante;
 • executa si elibereaza medicamente conform condicilor de prescriptii si condicilor de aparat, cu exceptia formularelor magistrale, toxice si stupefiante;
 • ajuta pe farmacist la operatiile tehnice de preparare a medicamentelor, sub supravegherea farmacistului;
 • efectuează lucrari  scriptice de gestiune, tehnico-administrative, conduc evidentele tehnico-operative repartizate si răspunde de corecta lor executare.
 • organizeaza spatiul de munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor;
 • asigura arovizionarea farmaciei cu medicamente din depozit , receptia , depozitarea , si pastrarea acestora;
 • cunoaste medicamentele sinonime cu acelasi DCI , care sunt in farmacie si informeaza personalul mediu al spitalului cand se face o inlocuire pe fila de condica, specificind clar denumirea medicamentului si pe acesta;
 • sub indrumarea directa a farmacistului face diviziuni ale diverselor preparate elaborate in farmacie;
 • verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor;
 • respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infectiilor nozocomiale;
 • respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului de farmacie;
 • se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua;
 • coordoneaza si indruma activitatea personalului auxiliar din farmacie;
 • respecta normele igienici-sanitare si de protectie a muncii;
 • respecta Regulamentul  Intern.

 

 

Art.113.  .COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

 • prevenirea infectiilor nosocomiale este un obiectiv permanent al activitatii profesiunii medico-sanitare si un criteriu de evaluare calitatii managementului din unitatile sanitare;
 • supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale sunt obligatii profesionale si de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitatile ofertante si prestatoare de servicii si ingrijiri medicale;
 • activitatea de asistenta medicala si ingrijirile aferente acestui loc in conditii de risc recunoscute , motiv pentru care eradicarea sau eliminarea infectiei nosocomiale nu este posibila , dar controlul eficient al manifestarii cantitative si calitative a morbiditatii specifice poate fi realizat prin diminuarea riscului la infectie si eliminarea infectiilor evitabile prin activitate preventiva;
 • activitatea de prevenire a infectiilor nosocomiale se organizeaza si se desfasoara in toate unitatile prestatoare de servicii medicale si de ingrijire pe baza unui plan propriu de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale;

 

Art.114.   MEDIC SEF COMPARTIMENT SPCIN

 • Elaboreaza si supune spre aprobare Planul anual de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale din unitate;
 • Solicita includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale , conditie a autorizarii sanitare de functionare respectiv componenta a criteriilor de acreditare;
 • Organizeaza activitatea compartimentului SPCIN pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in Planul annual tematic al unitatii;
 • Propune si initiaza activitati complementare de preventie sau de control cu caracter de urgenta in cazul unor situatii de risc sau focar de infectie nosocomiala;
 • Raspunde pentru planificarea si solicitarea aprovizionarii tehnico-materiale necesare activitatilor planificate respectiv , pentru situatii de urgenta;
 • Raspunde pentru activitatea personalului subordonat direct , din cadrul comaprtimentului;
 • Asigura accesibilitatea la perfectionare / pregatire profesionala , raspunde de instruirea specifica a  subordonatilor directi si efectueaza evaluarea performantei activitatii profesionale a subordonatilor;
 • Elaboreaza cartea de vizita a unitatii care cuprinde caracterizarea succinta a activitatilor acreditate , organizarea serviciilor , dotarea edilitara si tehnica a unitatii in ansamblu si ale subunitatilor din structura;
 • Intocmeste harta punctelor si segmentelor de risc pentru infectie nosocomiala privind modul de steriliozare si mentinerea sterilitatii in unitate, decontaminarea mediului fizic si curatenia din unitate , zonele “fierbinti “ cu activitate de risc sau dotare tehnica si edilitara favorizanta pentru infectii nosocomiale;
 • Elaboreaza “ istoria “ infectiilor nosocomiale din unitate cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale aparitiei focarelor;
 • Coordoneaza elaborarea si actualizarea anuala , impreuna cu consilul de conducere si sefii sectiilor de specialitate , a ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale care va cuprinde : legislatia in vigoare, definitiile de caz pentru infectiile nosocomiale , protocoale de proceduri , manopere si tehnici de ingrijire , precautii de izolare , standarde aseptice si antiseptice , norme de sterilizare si mentinere a sterilitatii, norme de igiena spitaliceasca , de cazare , de alimentatie, etc.
 • Colaboreaza cu sefii de sectie pentru implementarea masurilor de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale in conformitate cu  Planul de actiune propriu al unitatii;
 • Verifica respectarea normativelor si masurilor de prevenire;
 • Organizeaza si participa la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficientei activitatilor derulate;
 • Participa si supravegheaza in calitate de consultant la politica de antibiotice-terapie a unitatii si sectiilor;
 • Supravegheaza d.p.d.v. epidemiologic activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infectiile suspecte sau clinic evidente;
 • Supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;
 • Supravegheaza si controleaza efectuarea decontaminarii mediului de spital prin curatire chimica si dezinfectie;
 • Supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar in aprovizionarea , depozitarea , prepararea si distribuirea alimentelor , cu accent pe aspectele activitatii bucatariei dietetice ;
 • Supravegheaza si controleaza activitatea de indepartare si neutralizare a reziduurilor ce accent fata de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicala;
 • Supravegheaza si controleaza resp[ectarea circuitelor functionale ale unitatii , circulatia asistatilor si vizitatorilor , a personalului si dupa caz , a studentilor , si elevilor din invatamintul universitar , postuniversitar sau postliceal;
 • Supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere , triaj , depistare , izolare , diagnostic si tratament pentru infectiile nosocomiale;
 • Supravegheaza si controleaza corectitudinea inregistrarii suspiciunilor de infectie la asistati , derularea investigarii etiologice a sindroamelor infectioase , operativitatea transmiterii informatiilor aferente la serviciul de SPCIN;
 • Raspunde promt la informatia primita din sectii si    demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infectie nosocomiala;
 • Dispune , dupa anuntarea prealabila a directorului unitatii , masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei respectiv , organizeaza , dupa caz , triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;
 • Intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului , difuzeaza informatiile necesare privind focarul , in conformitate cu legislatia , intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;
 • Raporteaza sefilor ierarhici problemele depistate sau constatate in prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale , prelucreaza si difuzeaza informatiile legate de focarele de infectii interioare investigate , prezinta activitatea profesionala specifica in fata consilului de conducere, a directorului general si consiliului de administratie;
 • Intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia directorului general ala unitatii in cazurile de investigare a responsabilitatilor pentru infectie nosocomiala;

 

 

 

 

 

BLOC ALIMENTAR

 

Organizare si atribuţii

 

Art. 115. Blocul alimentar are in principal următoarele atribuţii:

 • pregatirea meniurilor si a produselor de patiserie-cofetarie cu respectarea stricta a indicatiilor dietetice sub indrumarea asistentei de dietetica;
 • intocmirea listelor de meniuri saptaminale , a calculului caloriilor si compozitia in principii alimentare a meniurilor;
 • ridicarea alimentelor , zarzavaturilor , etc. de la magazia de alimente si asigurarea transportului lor la blocul alimentar;
 • verificarea cantitatii si calitatii alimentelor primite, pastrarea lor in conditii corespunzatoare pina la prepararea lor;
 • respectarea circuitelor functionale din blocul alimentar;
 • respectarea normelor de protectie  munciila utilizarea gazelor naturale si a aparaturii electrice;
 • respectarea normelorde prevenire a infectiilor nosocomiale;
 • respectarea normelor de igiena personala, de igiena alimentatiei si de prevenire a toxiinfectiilor alimentare;

 

Art. 116. Sarcinile personalului

 

Asistenta medicală dieteticiana are, in principal, următoarele sarcini:

 • indruma activitatea tehnica a blocului alimentar si raspunde de aplicarea si respectarea normelor antiepidemice;

 

 • supravegheaza prelucrarea culinara corecta a alimentelor, potrivit indicatiilor dietetice;
 • răspunde de respectarea normelor de igiena la receptia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea  alimentelor, la intretinerea igienica a blocului alimentar si a utilajelor;
 • calculeaza valoarea calorica si structura in principii alimentare a meniurilor;
 • centralizeaza zilnic regimurile dietetice prescrise de secţii si intocmeste zilnic lista cu cantitatile si sortimentele de alimente necesare;
 • intocmeste meniuri diferentiate pe regimuri/diete, asigurand diversificarea mancarurilor;
 • intocmeste documentul cumulativ cu gramajele ce au stat la baza intocmirii listei de alimente si a listei de comenzi pentru aprovizionare;
 • participa la eliberarea alimentelor din magazie si la receptia lor in momentul aprovizionarii spitalului;
 • controleaza si urmareste, vizitand la ora de masa secţiile de bolnavi, modul in care sunt distribuite si respectate regimurile alimentare;
 • răspunde impreuna cu bucatarul sef de recoltarea si pastrarea probelor de alimente;
 • indruma activitatea tehnica a blocului alimentar si răspunde de aplicarea si respectarea regulelor sanitare si antiepidemice;
 • răspunde de aplicarea si respectarea măsurilor de protectie a muncii, precum si de respectarea normelor PSI.
 • verifica calitatea alimentelor ce se elibereaza de al magazie pentru pregatirea hranei zilnice a bolnavilor;
 • controleaza in permanenta modul de pregatire a mesei bolnavilor si respecta meniurile stabilite;
 • controleaza zilnic starea de igiena a personalului la intrarea in serviciu dpdv al igienei corporale cit si a tinutei vestimentare;
 • raspunde de controlul medical periodic al intregului personal de la blocul alimentar;
 • impreuna cu surorile sefe din sectii , verifica si raspunde de asigurarea efectuarii controlului medical periodic al personalului din sectie care transporta si imparte hrana bolnavului;
 • periodic instruieste personalul de la blocul alimentar cu sarcinile privind spalarea veselei a pavimentului si peretilor precum si modul in care se efectueaza dezinfectia;
 • controleaza zilnic regimurile dietetice recomandate de sectii si intocmeste zilnic lista cu cantitatile si sortimentele de alimente necesare;
 • participa la distribuirea mesei bolnavilor pe sectii, controleaza starea de igiena si curatenie a veselei;
 • centralizeaza zilnic regimurile recomandate de sectii;
 • intocmeste graficul de prezenta, pontajul si programarea concediilor de odihna pentru personalul blocului alimentar;
 • intocmeste planul de achizitii pentru alimente si materiale necesare la blocul alimentar, pe care il prezinta serviciului achizitii pentru integrarea in Planul de Achizitii al spitalului;
 • face parte din Comisia de Receptie a alimentelor si din Comisia de Alimentatie, informand conducerea unitatii despre deficientele aparute;
 • vizeaza la timp certificatul de libera practica, incheie asigurarea de malpraxis;
 • respecta codul de etica al asistentului medical.

 

 

Art.117. Bucatarul are, in principal, următoarele sarcini:

 • executa toate lucrarile de pregatire a mincarurilor stabilite de asistenta de dietetica;
 • primeste alimentele necesare efectuarii meniului zilnic verificind cantitatea si calitatea lor;
 • raspunde de folosirea integrala a alimentelor primite pentru pregatirea mesei pe diferite meniuri;
 • nu primeste alimente care nu intrunesc conditiile cantitative si calitative si anunta conducerea uniatii pentru luare de masuri;
 • raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mincarurilor;
 • nu permite intratea persoanelor straine in bucatarie;
 • participa si raspunde de corecta impartire a mesei pe sectie;
 • restituie chiar in ziua respectiva la magazie alimentele nefolosite;
 • raspunde de buna utilizare si functionare a utilajelor si aparatelor din dotare;
 • raspunde de luarea si pastrarea probelor alimentare.
 • raspunde de modul de pastrare al alimentelor pentru masa de seara
 • raspunde de inventarul blocului alimentar
 • respecta graficul de lucru si programarea concediilor de odihna
 • asigura, impreuna cu asistenta dieteticiana, recoltarea si pastrarea probelor de
 • alimente, conform legii.

 

Art.118 Muncitorul necalificat de la bucatarie are, in principal, următoarele sarcini:

 • transporta alimentele , legumele , zarzavaturile de la magazia spitalului la     bucatarie;
 • curata , spala si toaca zarzavaturile si legumele ;
 • efectueaza spalatul vaselor si utilajelor;
 • efectueaza curatenia zilnica si totala in toate spatiile blocului alimentar si spatiile inconjuratoare;
 • aplica masurile de protectie a muncii si PSI, raspunde de utilizarea economicoasa a materialelor, apei , etc.
 • transporta reziduurile de la blocul alimentar;
 • executa toate sarcinile trasate de asistentul de dietetica , bucatar sau conducerea unitatii

Art. 119.  REGISTRULUI  RENAL ROMÂN

Registrul Renal Român (RRR) este o unitate informatică spe­cia­li­za­tă a Ministerului Sănătăţii, înfiinţată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr 348/10.03.1994, cu sco­pul de a asigura „depistarea şi apli­carea tratamentului me­dical corespunzător al bol­na­vilor cu insuficienţă re­na­lă”, aflată în structura Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr Ca­rol Davila”.

Structura

Registrul Renal Român este o unitate informatică specializată, co­res­pun­­zător dotată şi încadrată cu personal (Anexa 1).

Activitatea sa executivă este condusă de un Administrator al registrului, care răspunde de activitatea operativă.

Activitatea ştiinţifică a registrului este condusă de un Comitet ştiinţific, format din:

–                   Preşedinte – medic nefrolog, cadru didactic de predare;

–                   Membri (6): 2 medici nefrologi (peşedintele Societăţii Române de Nefrologie şi unul propus de Colegiul Medicilor; 1 medic epidemiolog (Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară); 1 delegat al In­sti­tu­­tului de Politici sanitare; 1 delegat al CNAS; 1 delegat al MS.

Administratorul şi Comitetul ştiinţific sunt numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea instituţiilor abilitate.

Relaţiile funcţionale ale Registrului Renal Român

 

 1. Este subordonat
 • Ministerului Sănătăţii.
 1. Are relaţii funcţionale cu:
 • Direcţiile de asistenţă medicală, asistenţă far­ma­ce­u­tică şi programe de sănătate ale MS;
 • Comisia de Nefrologie a Ministerului Să­nătăţii;
 • Comisia de Transplant Renal a Ministerului Să­nă­tă­ţii;
 • Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • Unităţile de nefrologie şi dializă,;
 • Alte registre naţionale sau internaţionale.
 1. Colaborează, în domeniul său de acti­vi­tate, cu:
 • Organisme ştiinţifice, naţionale – Academia de Ştiinţe Medi­ca­le şi internaţionale EDTA-ERA, ISN etc;
 • Organisme profesionale:Societatea Română de Ne­frologie;Colegiul MedicilorAnexa 2).

Atribuţiile Registrului Renal Român

 1. a)            Stabileşte formularele (machetele) de raportare periodică obligatorie, specifice domeniului său de activitate şi le supune aprobării Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
 2. b)           Înregistrează şi ţine evidenţa bolnavilor cu in­su­­ficienţă renală, pe baza raportărilor lunare obligatorii ale clinicilor/secţiilor/compartimentelor de ne­fro­logie şi ale unităţilor de dializă.
 3. c)            Înregistrează şi ţine evidenţa unităţilor de ne­fro­logie şi dializă, pe baza raportărilor anuale obligatorii ale acestora.
 4. d)           Raportează anual sau ori de câte ori este cazul, situaţiile cerute, potrivit dome­niu­lui său de activitate:
 • Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
 • Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară;
 • Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănă­ta­te;
 • Societăţii Române de Nefrologie.
 1. e)            Elaborează şi publică rapoarte anuale privind si­tuaţia nefrologiei şi tratamentului substitutiv re­nal în România, pentru fundamentarea pro­gra­melor de dezvoltare.
 2. f)             Iniţiază, organizează şi/sau participă la analize, stu­dii şi anchete medicale multicentrice în do­me­niul nefrologiei, pentru fundamentarea şti­in­ţi­fică a deciziilor în acest domeniu.
 3. g)            Participă la realizarea de lucrări de cercetare şti­­inţifică şi la organizarea de manifestări şti­in­ţi­fice.
 4. h)           Contribuie la realizarea revistei Nefrologia.
 5. i)              Participă la instruirea în in­formatică a per­sonalului lucrând în domeniul nefrologiei şi di­alizei.
 6. j)              Asigură în­dru­marea metodologică unităţilor de ne­frologie şi dializă cu care colaborează.
 7. k)           Dezvoltă şi implementează programe de moni­to­rizare a bolnavilor cu insuficienţă renală.
 8. l)              Stabileşte legături de colaborare cu Registrul Eu­ropean şi cu alte registre internaţionale.

Personalul Registrului Renal Român

Administratorul Registrului Renal Român

 

 1. Este medic.
 2. Are raporturi de colaborare cu medicii şefi ai unităţilor de nefrologie/dializă din ţară.
 3. Organizează şi răspunde de întreaga activitate a Registrului.
 4. Realizează, împreună cu organismele abilitate – Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistică Sanitară, Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate –  în funcţie de necesităţi, formularele (machetele) de raportare periodică.
 5. Controlează şi răspunde de raportările Registrului.
 6. Verifică ritmicitatea şi corectitudinea datelor primite de la unităţile de nefrologie/dializă.
 7. Răspunde de confidenţialitatea datelor primite şi prelucrate.
 8. Organizează şi verifică pregătirea profesională continuă a cadrelor din subordine.
 9. Stabileşte programul de lucru al personalului Registrului.
 10. Stabileşte necesarul de dotare (hardware, software, consumabile) al Registrului.
 11. Întocmeşte fişele de caracterizare anuală a personalului din subordine.

Medicul epidemiolog din Registrul Renal Român

 

 1. Este subordonat Administratorului Registrului Renal Român.
 2. Participă la realizarea formularelor (machetelor) de raportare periodică.
 3. Realizează, controlează şi răspunde de raportările Registrului.
 4. Ţine legătura cu şefii unităţilor de nefrologie/dializă din ţară.
 5.      Verifică ritmicitatea şi corectitudinea raportărilor unităţilor de nefrologie/dializă.
 6. Răspunde de confidenţialitatea datelor primite şi prelucrate.
 7. Supravehează şi îndrumă activitatea operatorilor Registrului.
 8. Asigură pregătirea profesională continuă a cadrelor din subordine.

Operatorul de calcul din Registrul Renal Român

 

 1. a)            Răspunde de exactitatea datelor introduse în calculator şi de respectarea termenelor stabilite de predare a documentelor.
 2. b)           Introduce, actualizează şi prelucrează datele în/din baza de date.
 3. c)            Răspunde de întreţinerea bazei de date.
 4. d)           Răspunde de întreţinerea şi buna funcţionare a întregii reţele de calculatoare precum şi a tuturor echipamentelor din dotare.
 5. e)            Răspunde de utilizarea exclusiv în scopul desemnata căilor de comunicaţii (internet, fax, telefon) la care are acces.
 6. f)             Asigură confidenţialitatea datelor la care acces.
 7. g)            Contribuie la aplicarea normelor de igienă şi epidemiologie la locul de muncă.
 8. h)           Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de protecţie a muncii şi de pază contra incendiiilor în sectorul de activitate unde îşi desfăşoară activitatea.
 9. i)              Se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu.

 

 

 

Anexa 1. Dotarea şi încadrarea cu personal a RRR

 

Dotare

 

 • Reţea locală calculatoare: corespunzătoare  sarcinilor (claculatoare, server dedicat, printer etc)
 • 2 imprimante reţea, 2 imprimante locale
 • 3.conectare permanentă la Internet (conectarea direct la server, care îndeplineşte şi funcţia de router/fire­wall).
 • Copiator.
 • Telefon, fax.

 

Încadrare cu personal

 

 • Medici                                2 (1 epidemiolog)
  • Operatori de calcul                      6

 


Anexa 2. Relaţiile RNBIR

 

 

 

 

 

FISELE POSTURILOR PERSONALULUI ADMINISTRATIV:

 

 

Art.120. Directorul Financiar Contabil are  in principal următoarele sarcini:

 • asigura si răspunde  de buna organizare si desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, in conformitate cu dispozitiile legale;
 • organizează si răspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara;
 • organizează contabilitatea in cadrul unităţii, in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
 • asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de  verificare si a bilanturilor anuale sau trimestriale;
 • angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de manager, in toate operatiunile patrimoniale;
 • răspunde de indeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar contabil cu privire la controlul financiar preventiv si la asigurarea integritatii avutului obstesc;
 • participa la organizarea sistemului informational al unităţii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
 • asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a obligaţiilor unităţii catre bugetul statului, unităţile bancii si terti;
 • asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor in domeniul financiar contabil;
 • ia măsuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;
 • asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia măsuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;
 • îndeplineşte formele de scadere din evidenta bunurilor de orice fel, in cazurile si condiţiile prevazute de dispozitiile legale;
 • exercita controlul ierarhic operativ curent asupra activităţilor supuse acestui control;
 • impreuna cu directorul administrativ intocmeste si prezinta studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si băneşti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, de respectare a normelor privind disciplina de plan contractuala si financiara, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unităţii si creditelor alocate in vederea imbunatatirii continue a ocrotirii sănătăţii;
 • prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sănătate si analiza costurilor;
 • organizează si ia măsuri de realizarea perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor financiar contabile din subordine;
 • rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar contabila.

 

 

Art.121. (1) Consilierul juridic este subordonat, din punct de vedere administrativ managerului unităţii la care este incadrat si din punct de vedere tehnic, sefului oficiului juridic al ASSMB. Activitatea consilierului juridic este coordonata direct de managerul unităţii la care este incadrat, in alcatuirea programului sau trebuind sa tina seama de nevoile celorlalte unităţi carora acesta le acorda asistenta juridica.

(2) Consilierul juridic, are in principal,următoarele sarcini:

 • avizeaza, la cererea organelor de conducere ale unităţi, asupra legalitatii măsurilor ce urmeaza a fi luate, precum si asupra oricaror acte care pot angaja răspunderea patrimoniala a unităţii;
 • avizeaza cu privire la interpretarea corecta a actelor normative care au aplicabilitate in unităţile sanitare;
 • avizeaza contractele de munca si deciziile emise de conducerea unităţii;
 • avizeaza, pe baza documentatiei primite de la serviciul de resort, contractele si proiectele oricaror acte, cu caracter judiciar, in legatura cu activitatea unităţii;
 • colaboreaza la intocmirea instructiunilor emise de conducerea unităţilor sau a altor acte cu caracter normativ, pentru asigurarea legalitatii necesare;
 • reprezinta unităţile in fata instantelor de judecata si a oricaror organe de jurisdictie in care reprezentarea prin consilier juridic este obligatorie sau permisa de lege;
 • analizeaza, impreuna cu organul financiar-contabil, situatia pagubelor si avizeaza, la cerere, in legatura cu măsurile de urmarire a debitorilor, in condiţiile actelor normative in vigoare;
 • vizeaza situatiile debitelor din pagube ce se inainteaza organelor superioare;
 • răspunde de legalitatea actelor ce le emite (avize, vize, referate) in fata managerului unităţii in care este incadrat si a sefului oficiulu juridic al ASSMB;
 • tine evidenta lucrarilor ce efectuează, separat de evidenta generala a unităţii, precum si evidenta procesuala, conform dispozitiilor legale in vigoare;

 

 

Funcţionarea si atribuţiile compartimentelor din aparatul funcţional

 

Art.122. Activitatea economico-financiara si administrativ- gospodareasca se asigura prin următoarele servicii:

 • Biroul  Resurse Umane Normare Organizare-Salarizare
 • Biroul  Achizitii Publice-Aprovizionare
 • Biroul  Administrativ –Relatii  cu  publicul
 • Biroul  Contabilitate  Financiar
 • Serviciul  Tehnic

 

 

Art.123. Domeniile si obiectivele principale ale  biroul  R.U.N.O.S. sunt următoarele:

 

 

A.In domeniul organizare

 

Art.124. Pentru organizarea conducerii, biroul  R.U.N.O.S. are următoarele atribuţii:

 • asigura aplicarea stricta a normelor de structura aprobate, ia măsuri de perfectionarea organizarii si conducerii secţiilor pe baza dispozitiilor consiliului de administratie;
 • asigura aplicarea metodelor moderne de conducere;
 • intocmeste regulamentul de organizare si funcţionare al unităţii si dupa aprobare, răspunde de aplicarea acestuia;
 • intocmeste propuneri privind infiintarea de noi unităţi (subunităţi) ce depind de spital si pentru suplimentari de posturi cand este necesar;
 • intocmeste lucrarile necesare privind modificarea gradului de organizare si funcţionare a unităţii.

 

 

 1. In domeniul personal

 

Art.125. Privitor la recrutarea, incadrarea si promovarea personalului, biroul    R.U.N.O.S. are următoarele atribuţii:

 • stabileşte si asigura necesarul de personal pe categorii, functii si specialitati necesare unităţii;
 • stabileşte necesarul pentru calificarea si recalificarea personalului necesar unităţii;
 • intocmeste lunar situatia posturilor vacante si se ocupa de incadrarea lor cu personal, de asemenea asigura redistribuirea personalului devenit disponibil ca urmare a desfiintarii unor subunităţi cu unele functii specifice izvorate din necesitatile unităţii;
 • intocmeste statul de functii   si asigura aplicarea corecta a elementelor sistemului de remunerare a muncii pentru personalul unităţii in concordanta cu structura organizatorica si numărul de posturi aprobate;
 • stabileşte pe secţii si ambulatoriul de specialitate, necesarul de cadre in limita aprobata de ASSMB; răspunde de incadrarea in normativul de personal;
 • propune Comitetului Director locurile de munca si meseriile cu condiţii vatamatoare sau periculoase la care se acorda sporuri, precum si măsurile pentru reducerea sau anularea sporurilor la locurile de munca unde sau redus sau eliminat factorii nocivi;
 • ia măsuri pentru sanctionarea celor care se abat de la prevederile legii de remunerare dupa cantitatea si calitatea muncii;
 • răspunde de gospodarirea si utilizarea cu exigenta maxima a fondului de retributie aprobat pentru unitate,
 • răspunde de respectarea numărului de posturi de muncitori si de personal tehnic, economic, de alta specialitate si ad-tiv stabilit de ASSMB;
 • propune locurile de munca din unitate cu condiţii vatamatoare, grele sau periculoase, la care se aplica reducerea timpului de munca si se acorda concediu suplimentar de odihna, potrivit legii.

 

 

Lista documentelor

 

Art.126. In cadrul  biroului RUNOS se intocmesc următoarele documente:

 

 1. In domeniul organizare – salarizare
 • planul de normare a unităţii;
 • regulamentul de organizare si funcţionare si regulamentul intern al unităţii;
 • declaratie de impozit;
 • situatiile statistice lunare si trimestriale solicitate.;
 • tabelul lunar cu medicii care sunt planificati sa execute garzi pe unitate;
 • foile colective de prezenta;
 • fise de salarii pentru toti angajatii;
 • statele de plata a retributiei la cele doua chenzine lunare cu situatia centralizatoare a lor;
 • statele de plata pentru concedii de odihna;
 • statele de plata a concediilor medicale;
 • adeverinte cu veniturile lunare ale angajatilor si pentru concedii medicale;
 • adrese trimestriale pentru verificarea programului de munca al medicilor din alte uitati care fac garzi platite;

 

 1. In domeniul personal – invatamant
 • statul nominal al medicilor;
 • registrul unic pentru angajatii unităţii;
 • contracte individuale de munca;
 • referate pentru personalul nou angajat;
 • registrul pentru inscrierea si numerotarea contractelor de munca;
 • decizii pentru modificarea incadrarii angajatilor;
 • dispozitii de desfacere si incetare a angajarii;
 • fisele medicale pentru noii angajati;
 • nota de lichidare pentru angajatii care pleaca din unitate;
 • adrese lunare la ASSMB pentru comunicarea posturilor vacante;
 • comunicari la M.S. pentru posturile vacante;
 • referate pentru acordarea sau modificarea sporului de vechime si promovari;
 • fisele de evaluare a performantelor profesionale;
 • tabele nominale cu programarea anuala a concediilor de odihna ale angajatilor unităţii;
 • decizii de sanctionarea celor care savarsesc abateri disciplinare (declaratii si referat de cercetare disciplinara )
 • eliberarea de legitimatii de acces in unitate, angajatilor unităţii;
 • procesele verbale ale comisiei de incadrare si promovare a personalului;
 • dosarele de pensionare pentru angajatii unităţii;
 • intocmirea condicilor de prezenta si a foilor  colective de prezenta pentru personalul admnistrativ;

 

 

 1. Fisele posturilor

 

Art.127. In biroului  RUNOS se intocmesc fise pentru următoarele posturi:

 • sef  birou;
 • referenti;
 • economist.

 

 

           Art.128. Seful  biroului  RUNOS este subordonat managerului spitalului si are, in principal, următoarele sarcini:

 

PROBLEME DE RESURSE UMANE

– organizeaza si coordoneaza activitatea de recrutare si selectare a personalului, in scopul angajarii de personal adecvat din punct de vedere al competentei si al calitatii umane;

– propune alegerea practicilor si tehnicilor de recrutare si selectie in conformitate       cu legislatia in vigoare (concurs sau examen, scris, oral, interviu, etc);

– raspunde de organizarea si functionarea comisiei de incadrare si promovare a personalului;

– coordoneaza si raspunde de intocmirea dosarelor persoanelor ce solicita participarea la concurs sau examen precum si de desfasurarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare;

– raspunde de intocmirea contractelor de munca a actelor aditionale si decizii conform incadrarilor, majorarilor salariale, a indexarilor, a contractelor de administrare ale sefilor de sectie cu managerul spitalului;

– gestionzaza documentatia aferenta activitatii de evaluare profesionala;

– participa la evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor si acorda calificative notate de la 1 la 5 pentru fiecare criterio prevazut in fisele de evaluare;

– analizeaza si propune conducerii unitatii utilizarea rezultatelor obtinute din evaluari in scopul:

– recrutarii si selectionarii personalului, pentru ocuparea posturilor vacante necesare la realizarea unor procese sau activitati;

– pregatirii si perfectionarii personalului pentru definirea profilului viitor al competentelor corespunzatoare noii structuri organizatorice a spitalului;

– determinarii evolutiei performantelor profesionale individuale in timp pentru promovarea intr-o functie superioara;

– distribuirii fondului de salarii identificat ca sursa pentru diferentieri salariale si stabilirea salariilor de baza individuale, intre limite;

– intocmeste si supune spre aprobare lucrarile privind angajarea, promovarea si desfacerea contractului de munca pentru tot personalul spitalului;

– aplica normele M.S. privind formarea, incadrarea, transferul si detasarea personalului sanitar, urmareste, evalueaza si propune masuri corespunzatoare privind utilizarea rationala a personalului spitalului;

– aplica normativele de personal in conformitate cu legislatia in vigoare;

– aplica normele M.S. privind formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului angajat;

– coordoneaza si urmareste introducerea tuturor datelor de personal in programul REVISAL si transmiterea lor la ITM;

– raspunde de intocmirea dosarelor de pensionare in conformitate cu legislatia in vigoare;

                    PROBLEME DE ORGANIZARE

                     – elaboreaza si propune spre aprobare structura organizatorica a spitalului;

– elaboreaza si propune spre aprobare reorganizarea unor sectii

–  participa la elaborarea si revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului  Intern, in vederea crearii cadrului pentru o gestionare eficiente a resurselor umane;

– elaboreaza fisele de post ale angajatilor biroului RUNOS;

 

PROBLEME DE SALARIZARE

– intocmeste si supune spre aprobarea conducerii spitalului a statului de functii, a statului de personalsi a organigramei, in limita numarului de postura si a indicatorilor financiari aprobati de forurile superioare;

– verifica si supune spre aprobare la ASSMB statul de functii, statul de personal si organigrama;

– coordoneaza stabilirea si acordarea urmatoarelor drepturi salariale pentru angajati:

– salariul de baza;

– sporuri (vechime, conditii deosebite de munca, tura, etc);

– indemnizatie de conducere;

– ore suplimentare;

– concedii de odihna, medicale, fara plata;

– incadrarea si plata PFA;

– incadrarea prin cumulul pensiei cu salariul;

– tichete de masa.

– calculeaza salariile de baza individuale pentru fiecare angajat, intre limite, pe baza rezultatelor evaluarii performantelor profesionale ale angajatilor si in raport cu cerintele postului, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si le supune spre aprobare;

– organizeaza si asigura intocmirea statelor de plata, a tuturor drepturilor salariale pentru angajatii spitalului.

 

 

 

 

 

 

BIROUL  ACHIZITII PUBLICE –APROVIZIONARE

 

 

Art.129. Biroul Achizitii publice este organul de lucru care răspunde de: asigurarea ritmica cu materiale, alimente, aparatura, instrumentar, utilaje, inventar moale si gospodaresc, potrivit planului de aprovizionare si preintampinarea formarii de stocuri supranormative, respectarea disciplinei contactuale, corelarea necesarului si a stocurilor normate cu necesitatile spitalului.

 

 

 1. Atribuţii

Art.130. Biroul achizitii publice-aprovizionare  are următoarele atribuţii:

 • asigura aprovizionarea cu materiale, alimente, aparatura, instrumentar, inventar moale si gospodaresc, utilaje, piese de schimb, in care scop face calcule proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum intern, a baremurilor de dotare, luand măsuri pentru corelarea acestuia cu necesitatile stricte ale unităţii;
 • răspunde de aprovizionare cu materiale si celelalte valori materiale a spitalului;
 • analizeaza, imbunatateste si coreleaza necesarul de aprovizionat in colaborare cu compartimentul financiar si cu nevoile secţiilor clinice cu paturi, laboratoare, ambulatoriu de specialitate;
 • propune norme de stoc pentru materialele de intretinere, curatenia impreuna cu serviciul administrativ si atelierul de intretinere reparatii al spitalului, pe care le supune spre aprobare managerului  si al Comitelului Director si răspunde de respectarea lor;
 • adapteaza planul de aprovizionare in functie  de modificarile intervenite in indicatorii de plan, ca urmare a lansarii si dezbaterii cifrelor de plan in sedinta Comitetului Director , in functie de evolutia stocurilor si nevoile nou aparute, face modificari de plan potrivit prevederilor legale;
 • intocmeste in cadrul cantitatilor alocate, specificatiile pe sortimente, transmite la furnizori si la ASSMB specificatiile insotite  de documentatiile respective;
 • urmareste si răspunde de acoperirea integrala  a creditelor alocate in planul de cheltuieli al spitalului;
 • participa la solutionarea neintelegerilor precontractuale cu furnizorii si sesizeaza in termenul legal organele competente asupra obiectiunilor nesolutionate;
 • participa  la receptia calitativa si cantitativa a materialelor si tuturor valorilor materiale aprovizionate, impreuna cu  comisia de receptie a unităţii;
 • organizează si răspunde de intretinerea, recuperarea, restituirea si valorificarea ambalajelor;
 • se intereseaza de procurarea suplimentara a materialelor deficitare si intocmeste formele de renuntare la cotele ce depasesc nevoile unităţii;
 • ia măsuri pentru preantampinarea stocurilor supranormative si disponibile;
 • răspunde de gospodarirea judicioasa a materialelor, combustibililor si ambalajelor;
 • asigura aplicarea unor măsuri corecte pentru valorificarea superioara a materialelor, deseurilor, respectarea stricta a consumurilor aprobate si introducerea unui regim sever de economii;
 • răspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale, intocmeste documentatiile necesare actionarii la organele competente a furnizorilor in caz de nerespectare de catre acestia a obligaţiilor contractuale;
 • urmareste operativ desfăşurarea transporturilor si răspunde de folosinta acestora la intreaga capacitate;
 • intocmeste contractele  pentru mijloacele de transport necesare spitalului;
 • răspunde de primirea si receptionarea la depozitele din spital si cele de la unităţile anexe, a tuturor  valorilor materiale, inclusiv ambalajele, prin masurarea, cantarirea, numărarea, sub aspectul calitativ si al sortimentului inscris in documente;
 • face propuneri pentru clasarea si declasarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate si depasite ca termen de folosinta;
 • ia parte la actiunea de inventariere anuala si la intocmirea documentatiei respective.
 • propune conducerii spitalului proiectul planului de aprovizionare ;
 • intocmeste contractele de achizitie publică a produselor si urmareste semnarea lor de catre reprezentantii legali ai unităţii ;
 • urmareste si verifica indeplinirea prevederilor contractuale de achizitie publică ;
 • tine legatura permanent cu furnizorii spitalului ;
 • răspunde de aplicarea normelor de protectia muncii si de securitate si sanatate in munca  pe timpul incarcarii, transportului, descarcarii si inmagazinarii ;
 • indeplineşte price alte sarcini trasate de conducerea unităţii pentru bunul mers al serviciului

 

Art.131.  MAGAZIONER – SEF DEPOZIT

Atributii:

 • Efectueaza predarea primirea de gestiuni de materiale ori de cate ori exista o dispozitie scrisa a managerului;
 • Etse obligat ca la primirea bunurilor sa controleze daca acestea corespund datelor inscrise in actele insotitoare, sa identifice viciile aparente si sa semneze de primirea bunurilor;
 • Cere in scris asistenta tehnica de specialitate atunci cand primeste materiale avand caracteristici pentru a caror verificare nu poseda cunostintele necesare si nu este constituita o comisie de primire potrivbit dispozitiilor legale;
 • Sa elibereze materiale pe baza de documente legal intocmite;
 • Sa completeze actele cu privire la operatiile din gestiunea sa si sa inregistreze in evidenta tehnico-operativa a locului de depozitare, operatiile de primire si de eliberare a materialelor, dupa care sa le trimita sau sa le predea compartimentelor de resort, la termenele si in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare;
 • Are obligatia sa previna sustragerea materialelor si orice forma de risipa, sa le fereasca de degradare si sa le pastreze potrivit prescriptiilor tehnice si celor igienico-sanitare;
 • La luarea in primire, precum si in timpul gestionarii bunurilor are obligatia sa ceara in scris managerului sa ia masuri de dotare, de paza si orice alte masuri necesare pentru pastrarea corespunzatoare si pentru efectuarea in bune conditii a operatiunilor de primire si de eliberare a materialelor;
 • Are obligatia sa comunice in scris managerului:
 1. plusurile si minusurile din gestiune
 2. cazurile in care constata ca bunuriel din gestiune sunt depreciate,

distruse sau sustrase, ori exista pericol de a ajunge in asemenea

situatii;

c.cazurile in care stocurile de nunuri aflate in gestiune sa au atins

limitele cantitative maxime sau minime;

d.cazurile in care stocurile de bunuri fara miscare, cu miscare lenta;

Situatiile de la punctele a si b vor fi comunicate in termen de 24 ore din momentul in care gestionarul are cunostinta de acele situatii iar cele de la litera c si d cu suficient timp inainte astefel incat sa nu fie afectata activitatea medicala in cazul de la litera c si sa nu se produca prejudicii pentru cele de la litera d.

 • Este obligat sa aduca la cunostinta in scris, managerului, cazurile in care cei cu care gestioneaza impreuna sau cei aflati in subordine dau dovada de incorectitudine sau incapacitate in indeplinirea atributiilor de serviciu;
 • Este obligat sa delege, cu acordul managerului, o persoana care sa efectueza operatiunile legate de gestiune ce nu pot fi intrerupte, daca lipseste din orice cauza. Suplinirea se face pe o perioada de max. 30 de zile.
 • Primeste si inmagazineaza toate bunurile de inventar achizitionate, rewstituite sau primite prin transfer, donatie sau alte forme legale, intocmind in aceeasi zi documentele de inregistrare;

 

 

Art.132.  CONDUCATOR AUTO

 

 • verifica actele masinii, daca sunt la zi (talonul de inmatriculare sa aibe in permanenta valabila viza cu ITP-ul, RCA, etc..)
 • verifica zilnic inainte de plecare in cursa, starea tehnica  a autovehiculuilui si certifica aceasta, prin semnatura pe foaia de parcurs zilnica;
 • se asigura de transportul de bunuri sau persoane, ca sunt facute in bune conditii de siguranta;
 • va efcetua de Service de specialitate orice defectiune conform normativelor auto in vigoare;
 • completeaza zilnic foaia de parcurs;
 • alimentarea cu carburant se va face in concordanta cu nr. de Km parcursi si mentionati in foaia zilnica de parcurs;
 • predarea foilor zilnice de parcurs pt. Luna in curs se va face astfel: pentru perioada 1-15 ale lunii predarea foilor se va face pe data de 16, iar pentru perioada 16-31 ale lunii predarea se va face inn data de 1 ale lunii urmatoare;
 • cursele efectuate si care urmeaza a fi efectuate cu mijloacele de transport ale unitatii vor fi vizate de persoanele care au solicitat acestea;
 • atributiile si sarcinile postului nu sunt limitate, urmand ca dupa caz, sa efectueza si alte activitati solicitate de conducerea unitatii.

Art.133. Biroul Contabilitate Financiar are in principal următoarele atribuţii:

 

 • organizarea contabilitatii, conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor;
 • organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea măsurilor necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveste stocurile disponibile supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea uricaror alte imobilizari de fonduri;
 • asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;
 • exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;
 • participareala organizarea sistemului informational al unităţii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
 • asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 • organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare;
 • asigurarea tinerii lor corecte si la zi;
 • organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;
 • asigurarea indeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;
 • asigurarea măsurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;
 • exercitarea controlului operativ curent si propriu in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • organizarea actiunii de perfectionare pentru cadrele din serviciu;
 • intocmirea studiilor privind imbunatatirea activităţii economice din unitate si propunerea de măsuri corespunzatoare;
 • intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi  spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnavi etc., comparativ pe secţiile din unitate, analiza cauzelor care determina diferente si propunera eliminarii cauzelor subiective;
 • analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si băneşti puse la dispozitia uitatii, luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune;
 • intocmirea proiectelor de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare;
 • asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati in numerar;
 • asigurarea creditelor necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;
 • intocmirea instrumentelor de protocoil si a documentelor de acceptare sau refuz la plata;
 • verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;
 • intocmirea propunerilor de plan-casa pentru plati in numerar;
 • luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor produse;
 • intocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite;

 

 

 

Lista documentelor

 

Art.134. Lista documentelor folosite in Biroul Contabilitate-Financiar  este următoarea:

 • note contabile;
 • centralizatoare de consumul materialelor, alimentelor si medicamentelor;
 • centralizatoare de repartizarea in serviciu a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata;
 • proces-verbal de casare – valoric;
 • balante de verificare la conturile sintetice, de materiale, alimente, obiecte de inventar si mijloace fixe;
 • situatia stocurilor de materiale in concordanta  cu coeficientii de stoc tranzitoriu stabiliiti de Ministerul de Finante;
 • procese-verbale de predare-primire a gestiunilor;
 • procese-verbale pentru lipsuri in gestiune,degradarii sau distrugerii de bunuri sau privitoare la calculul perisabilitatilor legale;
 • darile de seama contabile;
 • situatia incasarilor de la populatie;
 • situatia centralizaroare a drepturilor de hrana;
 • situatia planificarii creditelor la medicamente pe secţii, ambulatoriul de specialitate si farmacii;
 • note de serviciu la consumul de credite pentru medicamente;
 • situatii sintetice si studii privitoare la realizarea indicatorilor si indicilor statistici medicali in colaborare cu biroul financiar;
 • CEC-uri in numerar;
 • dispozitii de plata;
 • dispozitii de incasare;
 • deconturi de cheltuieli;
 • dare de seama lunara a execuţiei bugetare, a planului de cheltuieli;
 • planul de venituri si cheltuieli bugetare;
 • planul de venituri si cheltuieli al asigurarilor sociale;
 • planul de casa  pentru plati in numerar;
 • balantele de verificare pentru fondurile debitori, creditori, furnizori si cheltuieli efective;
 • cerereri de finantarea contului curent al instituţiei;
 • cereri pentru deschiderea finantarii la BN;
 • situatii pentru deplasari
 • decizii pentru numirea gestionarilor de bunuri materiale;
 • actele de garantii pentru gestionari;
 • borderou de retinere a garantiilor materiale;
 • borderou pentru platile efectuate conform extraselor de cont pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;
 • cereri de modificari de credite catre ASSMB;
 • state de plata retributiilor pentru imbalsamari, placente recoltate si broaste balta pentru analize;
 • situatia debitorilor din pagube;
 • borderoul retinerilor din retributii de personal, secţii si creditori pentru rate OCL, rate constructii proprietate personala, chirii, popriri si alte retineri.

 

Fisele posturilor

Art.135. Fisele posturilor care se intocmesc pentru Biroul contabilitate financiar sunt cele de sef birou ,economist,contabil, casier.

 

 

         Art.136.Serviciul  Tehnic

 

 Serviciul tehnic asigura activitatea de intretinere si reparatii a aparaturii, instalatiilor, utilajelor, cladirilor si mijloacelor de transport din unitatea sanitară in care este organizat.

Atribuţiile principale

 

Art.137. Serviciul tehnic are,in  principal, următoarele atribuţii:

 • asigura activitatea de intretinere si reparatii a aparaturii, instalatiilor, utilajelor, cladirilor etc;
 • efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente;
 • urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii, conform graficului, verificand cantitativ si calitativ lucrarile executate de constructor;
 • asigura alimentarea cu combustibil, energie, apa, abur in scopul funcţionarii continue a spitalului ;
 • stabileşte cauzele degradarii si distrugerii constructiilor, instalatiilor sau utilajelor, si propune măsuri corespunzatoare;
 • stabileşte necesarul de materiale de intretinere, de constructii, instalatii etc.
 • organizează si răspunde de activitatea de ungere a motoarelor si utilajelor, controleaza sistematic utilizarea rationala a lubrifiantilor si ia măsuri pentru imbunatatirea normelor de consum;
 • elaboreaza planurile anuale si operative de intretinere si reparatii, răspunde de respectarea cu strictete a acestora;
 • incheie contracte cu intreprinderile de reparatii specializate, carora le asigura predarea documentatiilor;
 • asigura aplicarea stricta a dispozitiilor legale privind instalatiile sub presiune, mijloacele de ridicat si aparatele de masura si control;
 • ia măsuri de remediere a deficientelor din sistemele de alimentare cu combustibili, energie, apa, abur si stabileşte măsuri de eliminare a acestora.
 • urmareste reducerea pierderilor si eliminarea acestora;
 • intocmeste si tine la el documentatia tehnica a instalatiilor, aparaturii si utilajelor, precum si evidenta reparatiilor planificate si accidentale;
 • ia măsuri in caz de pericol iminent pentru oprirea instalatiilor a caror funcţionare prezinta pericol de avarii, incendii sau din punct de vedere al securitatii personalului.

 

Art.138. Serviciul  Tehnic asigura organizarea si desfăşurarea activităţii de intretinere si reparatii precum si alimentarea cu combustibil, energie, apa,abur, in scopul funcţionarii continue, sigure si eficiente a cladirilor cu utilajele si instalatiile respective;

Serviciul tehnic are următoarea structura organizatorica:

 • formatia de intretinere si reparatii instalatii;
 • formatia de intretinere centrale termice;
 • formatia de intretinere si reparatii cladiri;
 • formatia de intretinere si exploatare utilaje.

Art.139. Serviciul  Tehnic are atribuţii si răspunderi in următoarele domenii:

 • activitate de intretinere si reparatii a unităţii;
 • metrologie;
 • dezvoltarea unităţii, investitii si reparatii capitale;
 • gospodarirea combustibililor si a energiei;
 • protectia muncii
 • indrumarea si supravegherea activităţii de reparatii.

 

Art.140. Pe linia activităţii de metrologie:

 • asigura indeplinirea planului de verificari metrologice, prin verificari  specifice; efectuează operatii de supraveghere interna a aparaturii de masura si control, asigura repararea si  intretinerea aparaturii de control
 • răspunde de intretinerea aparatelor de masura si control  din dotarea unităţii, supravegheaza utilizarea acestora, organizează si tine evidenta in fisele tip si in scriptele specifice, conform normelor legale;
 • intocmeste darile de seama metrologice, conform indicatiilor date de forurile de resort.

 

Art.141. Pe linia dezvoltarii unităţii, a lucrarilor de investitii si reparatii capitale:

 • efectuează temele de program pentru investitii si reparatii capitale;
 • urmareste incheierea contractelor de proiectare pentru investitii si reparatii capitale;
 • urmareste asigurarea documentatiei tehnico-economice corelata cu datele inscrise in graficele de esalonare a investitiilor;
 • intocmeste contractele de antepriza generala cu unităţile de constructii;
 • asigura deschiderea finantarii lucrarilor de investitii necentralizate si reparatii capitale.
 • analizeaza periodic cu antreprenorul si proiectantul general stadiul lucrarilor de santier si sprijina activitatea acestora urmarind punerea in functiune a obiectivelor pe masura terminarii acestora;
 • urmareste efectuarea probelor tehnologice si atingerea parametrilor de funcţionare, conform documentatiei aprobate;
 • organizează si asigura supravegherea tehnica in realizarea obiectivelor de investitii si reparatii capitale;
 • intocmeste formele pentru receptionarea lucrarilor si de decontare a acestora;
 • intocmeste rapoartele operative, darile de seama privind activitatea de investitii neutralizate si de reparatii capitale;
 • raporteaza periodic conducerii unităţii realizarile fizice si valorice obtinute, in cadrul sarcinilor si graficelor de executare, propunand măsuri pentru recuperarea ramanerilor in urma

 

Art.142. Serviciul  Tehnic –Pe linia activităţii de reparatii:

 • urmareste intocmirea documentelor de investitii, reparatii capitale si curente;
 • participa la avizarea documentatiilor pentru reparatii in comisiile de avizare ale unităţilor sectorului 3;
 • urmareste si asigura asistenta tehnica din punct de  vedere al solutiilor pentru lucrarile de reparatii ale unităţii;
 • participa la receptia lucrarilor de investitii, reparatii capitale si reparatii curente la unităţii;

 

 

Sarcini generale ale personalului

 

Art.143. Seful  tehnic are următoarele sarcini:

 • intocmeste lucrarile pentru proiectul planului de reparare a cladirilor, instalatiilor si utilajelor si intocmeste lucrarile de propuneri pentru reparatii capitale si investitii;
 • conduce intreaga activitate a serv.tehnic;
 • asigura buna gospodarire a patrimoniului serv. si apararea proprietatii, a bunurilor incredintate in administrare;
 • organizează si răspunde de realizarea graficelor de intretinere  si revizie tehnica a instalatilor, utilajelor, aparaturii etc.;
 • urmareste si răspunde de calitatea reparatiilor curente;
 • urmareste perfectionarea pregatirii personalului din subordine;
 • răspunde de intocmirea necesarului de materiale tehnice, intretinere, constructii etc.;
 • ia măsuri pentru indeplinirea si respectarea normelor de igiena, a normelor de protectia muncii, de prevenire a incendiilor etc.;
 • asigura buna organizare a formatiei si a desfăşurarii activităţii acesteia prin repatizarea locurilor de munca, dotarea cu scule, aparate de masura si control si repartizarea de materiale si piese de schimb necesare;
 • răspunde de realizarea si executarea la timp si in bune  conditiuni a planului de intretinere, revizii tehnice, reparatii si montaj;
 • asigura indrumarea tehnica a personalului din subordine;
 • răspunde de utilizarea judicioasa a materialelor si a timpului de lucru;
 • răspunde de insusirea si respectarea de catre personalul din subordine a procesului tehnologic, a procesului de munca stabilit si urmareste respectarea disciplinei in munca;
 • răspunde de aplicarea stricta a dispozitiilor legale privind instalatiile sub presiune, mijloace de ridicat si aparatele de masura si control;
 • raporteaza lunar asupra activităţii personalului in subordine, facand aprecieri nominale asupra lucrarilor executate si a greutatilor intampinate.
 • asigura si răspunde de luarea tuturor măsurilor pentru ca instalatiile, utilajele si masinile din dotare sa fie exploatate  in condiţii de deplina siguranta, in care scop au următoarele obligaţii:
 • organizează procesul de pregatire si repartizeaza sarcinile de munca pe intregul personal din subordine;
 • ia măsuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in condiţii normale a instalatiilor, utilajelor si masinilor; stabilesc măsurile legale ce trebuie luate in caz de dereglari, intreruperi sau avarii;
 • asigura stabilirea si aducerea la cunostinta fiecarei persoane a atribuţiilor si răspunderlilor ce-i revin la locul de munca, verifica modul  cum acestestea au fost insusite si se indeplinesc pe intregul personal;
 • repartizeaza personalul tehnic pe schimburi penrtu a asigura asistenta tehnica;
 • controleaza si raspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie si incendii personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protectie specific acestor locuri, de la inceperea la terminarea programului de lucru;
 • controleaza periodic starea tehnica a instalatiilor, utilajelor si masinilor, respectarea normelor de exploatare a acestora si regimul de lucru stabilit;
 • asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii si a reparatiilor planificate ale instalatiilor,utilajelor si masinilor, potrivit prevederilor documentatiilor tehnice; raspund de pregatirea instalatiei in vederea executarii reparatiei si controleaza asigurarea tuturor măsurilor de securitate a acesteia;
 • organizează instruirea practica periodica a persoalului, muncitor cu privire la funcţionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor, utilajelor si masinilor in condiţii de siguranta, cunoasterea si aplicarea normelor de protectia muncii, de prevenire si stingere a incediilor si a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, avariilor, a accidentelor tehnice si uzurii permanente. In caz de avarii sau alte accidente tehnice, seful serviciului este obligat sa participe nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora, la cercetarea cauzelor si la stabilirea măsurilor pentru repunerea in functiune a instalatiilor si la conducerea operatiilor pentru intrarea in regim normal de funcţionare.

 

       Art.144. In cadrul Serviciului  tehnic se intocmesc următoarele documente:

 • planul de munca lunar si anual al compartimentului si darile de seama pentru executarea planului;
 • planul de reparatii curente ale spitalului si a celorlalte unităţi din teritoriu;
 • teme de proiectare pentru investitii, reparatii capitale si reparatii curente;
 • planul de măsuri de protectia muncii ;sanatate si securitate in munca ;
 • planul de intretinere utilaje si aparatura;
 • graficul de revizie a instalatiilor aferente imobilelor din dotare;
 • referate pentru prezentarea documentatiilor la Comisia de vizare, pentru autorizatii de constructii si deschiderea finantarii lucrarilor de investitii;
 • documentatii de reparatii si intretinere pentru lucrarile ce se efectuează la nivelul atelierului;
 • planuri de schite pentru diferite lucrari de reparatii si amenajari;
 • planul de dezvoltare al sistemului energetic al unităţilor si planul de măsuri pentru economisirea energiei electrice si termice;
 • dispozitii de santier pentru reparatii curente si reparatii capitale;
 • bonuri de materiale si fise de prezenta;
 • planul de aprovizionare pentru materiale de intretinere si reparatii (in colaborare cu serviciul aprovizionarii);
 • lista de materiale de intretinere, piese de schimb si lubrifianti;
 • diferite acte justificative a materialelor utilizate;
 • liste cu mecanicii de serviciu, liftieri, fochisti pe cele 3 ture si pe timpul sarbatorilor legale;
 • acte de comanda catre intreprinderile si cooperativele de specialitate;
 • fisa de protectia muncii;
 • fisele de evidenta a reparatiilor la utilaje si aparatura de masurat;
 • darea de seama statistica asupra aparatelor de masurat si control;
 • dosare REBU si RENEL
 • actele de constatare pentru lucrarile de reparatii si intretinere cu organele de proiectare si unităţile de reparatii;
 • planul pentru funcţionarea statiei de radioamplificare a spitalului;
 • registre cu evidenta lucrarilor de reparatii curente si lucrarile de intretinere efectuate la atelierul spitalului;
 • registre de verificare si control;
 • procese verbale de predare primire a lucrarilor de reparatii, a montarii aparatelor si utilajelor, potrivit actelor normative in vigoare;
 • referate de necesitate pentru lucrari de reparatii;
 • procese-verbale de receptie definitiva a lucrarilor de reparatii curente, reparatii capitale, investitii;
 • condica de prezenta a muncitorilor.

 

 

 

Art.145. Pe linia gospodaririi combustibilului si energiei:

 • asigura aplicarea măsurilor necesare pentru cresterea randamentului la instalatiile consumatoare de energie si combustibil;
 • efectuează lucrari pentru imbunatatiri si rationalizari energetice in vederea reducerii continue a consumurilor;
 • analizeaza deficientele din sistemele de alimentare cu combustibil, energie, apa, abur si stabileşte măsuri de eliminare a acestora; asigura si urmareste aplicarea lor;
 • asigura valorificarea resurselor energetice  secundare, reducerea pierderilor si eliminarea risipei;
 • propune si urmareste includerea in planul de investitii necentralizate sau reparatii capitale a lucrarilor de rationalizare a energiei si de recuperare a resurselor energetice;
 • intocmeste documentatiile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de combustibil si energie, precum si instalarea de utilaje energetice care necesita aprobari;
 • asigura cu abur utilajele de la bucatarie, spalatorie, sterilizare;
 • intocmeste lunar si trimestrial situatiile de realizarea economiei de combustibil si energie, pe care o inainteaza la ASSMB.

 

Art.146. Pe linia protectiei muncii si a pazei contra incendiilor.

In colaborare cu sefii locurilor de munca

 • controleaza la toate locurile de munca aplicarea cu strictete a normelor privind protectia muncii;
 • asigura măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si ale imbolnavirilor profesionale;
 • intocmeste impreuna cu celelalte compartimente din structura unităţii, planul de munca pentru protectia muncii, urmareste si răspunde de realizarea măsurilor prevazute, precum si de eficienta lucrarilor efectuate;
 • răspunde de instruirea si examinarea cadrelor ce au munci cu caracter tehnic in unitate;
 • elaboreaza instructiunile proprii de protectia muncii pentru compartiment si face propuneri pentru modificarea sau completarea normelor de protectia muncii;
 • informeaza operativ conducerea unităţii si ASSMB asupra accidentelor grave de munca;
 • sesizeaza conducerea unităţii asupra necesitatii sistarii activităţii la locurile de munca ce prezinta pericol iminent de producere a unor accidente;
 • raspude impreuna cu sefii locurilor de munca de modul in care asigura activitatea PSI in unitate;
 • controleaza la toate locurile de munca aplicarea cu strictete a prescriptiilor privind paza si securitatea incendiilor;
 • intocmeste impreuna cu celelalte comparrtimente ale unităţii planul de măsuri PSI si răspunde de realizarea măsurilor prevazute.

 

Art.147. Muncitorul calificat are următoarele sarcini:

 • executa toate lucrarile incredintate de seful formatiei de lucru, potrivit pregatirii si contractului de munca;
 • muncitorii calificati (instalator, mecanic, tamplar, zidar vopsitor, lacatus, fochist, electrician,etc) sunt subordonati sefului serv.tehnic;
 • are in primire sculele cu care lucreaza si este raspunzator de buna lor intretinere si utilizare;
 • are obligaţia de a-si insusi si respecta cu strictete măsurile de protectia muncii, de paza contra incendiilor;
 • executa lucrarile de intretinere si reparatii a cladirilor, instalatiilor, utilajelor etc. stabilite de seful serv.tehnic;
 • verifica periodic funcţionarea utilajelor, masinilor, motoarelor etc.conform graficului intocmit;
 • răspunde direct de calitatea lucrarilor efectuate si de folosirea judicioasa a materialelor;
 • răspunde de curatenia la locul de munca;
 • răspunde de funcţionarea instalatiilor sub presiune  de incalzire centrala ,in tura in care lucreaza.

 

Art.148. Muncitorii si celalalt personal operativ raspund nemijlocit de funcţionarea in condiţii de siguranta si potrivit regimului de lucru aprobat, a instalatiilor, utilajelor si masinilor pe care le au in primire, in care scop au următoarele obligaţii:

 • sa cunoasca caracteristicile constructive si funcţionale ale instalatiilor, utilajelor si masinilor la care lucreaza, sa aplice intocmai normele de funcţionare si intretinere a acestora, de protectia muncii si prevenirea incendiilor;
 • sa asigure, potrivit prescriptiilor medicale, supravegherea permanenta a instalatiilor, utilajelor si masinilor, precum si a celorlalte mijloace incredintate, sa verifice buna funcţionare a dispozitivelor de siguranta, aparaturii de masura si control;
 • sa foloseasca si sa pastreze, in conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protectie si dispozitivele de siguranta;
 • sa se prezinte la  serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a putea executa in bune condiţii sarcinile ce le revin;
 • sa aduca de indata la cunostinta conducatorului locului de munca orice neregula, defectiune, anomalie sau alta situatie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de munca, precum si in orice incalcare a normelor de protectia muncii sau de prevenire a incendiilor;
 • sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea ministerului sau a altui conducator al formatiei de lucru, data in condiţiile prevazute de lege; in timpul serviciului sa se preocupe permanent de buna desfăşurare a activităţii;
 • sa ia măsuri urgente de lichidare a avariilor si accidentelor, atunci cand se produc, potrivit normelor intocmite in acest sens, sa stea la dispozitia unităţii sau sa prezinte in cel mai scurt timp la serviciu in caz de avarii ori alte necesitati urgente;
 • sa respecte regulile de acces in unitatea in care lucreaza si sa nu primeasca persoane straine in incinta unităţii, decat in conformitate cu dispozitiile in vigoare;
 • sa respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea-primirea organizata a schimbului; la terminarea programului nu pot parasi locul de munca pana nu se prezinta inlocuitorul, iar incetarea activităţii se face numai dupa predarea instalatiei, utilajului sau masinii de care raspund, lucratorului din schimbul urmator, in prezenta inginerului de schimb, maistrului sau altui conducator al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea;
 • sa asigure, cu respectarea stricta a prescriptiilor  tehnice, instalatia, utilajul sau masina la care lucreaza, in cazul in care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau altui schimb.

Muncitorii si celalalt personal operativ trebuie sa-si indeplineasca intocmai indatoririle de serviciu, sa previna orice fapta care ar putea sa puna in pericol securitatea personalului si integritatea masinilor, instalatiilor, utilajelor si altor bunuri, sa inlature operativ orice situatii care ar putea constitui o sursa de pericol.

 

Art.149. Liftierul are următoarele sarcini:

 • ingrijeste si răspunde de buna funcţionare a liftului, primind in cabina numai atata personal cat prevad normele in funcţionare;
 • respecta normele tehnice de conducere si de ingrijire a liftului;
 • răspunde cu promptitudine la chemarile secţiilor si serviciilor;
 • aplica măsurile de paza contra incendiilor;
 • asigura transportul bolnavilor cu liftul atat la urcare cat si la coborare;
 • executa, mentine si răspunde de curatenia liftului si a holurilor de intrare in lift;
 • sesizeaza tehnicianul principal si intreprinderea care le are in intretinere in cazul cand apar defectiuni  in functonarea liftului.

 

Fisele posturilor

Art.150. In cadrul atelierului de reparatii si intretinere se intocmesc fisele pentru următoarele posturi:

 • inginer;
 • instalatori;
 • electricieni;
 • lacatusi;
 • fochisti;
 • liftieri.

 

Art.151. Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila  este servit de o centrala telefonica, de funcţionarea careia răspunde tehnicianul Direcţiei de Telecomunicatii a Municipiului Bucureşti si se subordonează  sefului Serviciului tehnic .

 

Art.152. Persoanele de laCentrala telefonica au următoarele atribuţii:

 • asigura convorbirile telefonice in interiorul unităţii cu exteriorul;
 • alarmeaza in caz de calamitate, incendii sau alte evenimente, organele de conducere ale unităţii;
 • efectuează exploatarea conform dispozitiilor in vigoare;
 • pastreaza secretul convorbirilor telefonice  efectuate de organele de conducere, in interesul serviciului.

 

Art.153. La nivelul centralei telefonice se intocmesc următoarele documente:

 • tabelul cu telefoanele directe si interioare instalate in stationar, in reteaua ambulatorie si telefoanele exterioare cu care spitalul controleaza in vederea unei funcţionari normale;
 • tabelul cu adresele si numerele de telefon ale personalului cu functii de conducere din spital, si ale medicilor ce efectuează garzi;
 • registru de evidenta convorbirilor interurbane si internationale;
 • instructiuni cu privire la modul de actiune in caz de incendiu sau calamitate.

 

 

Art.154. La nivelul centralei telefonice se intocmesc fise pentru telefoniste.

 

Art.155. Infiintari Comisii

In unitatea nostra, in condiţiile legi, se constituie:

 

 • Comitetul de securitate si sanatate in munca conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
 • Nucleul de supraveghere,prevenire si control a infecţiilor  nosocomiale, in conformitate cu OMS 916/2006
 • Managerul desemneaza persoana imputernicita cu acordarea vizei de control preventiv propriu, in conformitate cu OMFP 1792/2002, coroborat cu Legea 500/2002, OMF 522/13.05.2003 si precizarile metodologice ale DSPMB nr. 10837/2004.
 • Nucleul responsabil cu colectarea, depozitarea, transportul si incinerarea deseurilor provenite din activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu prevederile OMS 1226/2012.
 • Verificarea existentei bunurilor materiale, in conformitate cu Legea 82/1991 si ord. MF 2388/1995.
 • Constituirea Comitetului pentru situatii de urgenta si centrul operativ cu funcţionare temporara,  in conformitate cu Legea 307/2006
 • Managerul desemneaza persoanele imputernicite pentru  angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, in conformitate cu OG nr. 119/1999, Legea 500/2002, OMFP 1792/2002,OMF 522/2003 si pricizarilor DSPMB 10837/2004;
 • Comisii de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari, in conformitate cu OMF 1012,1013/2001, OUG 60/2001 coroborat cu HGR 461/2001.
 • Comisii de receptie cantitativa si calitativa , in conformitate cu Legea 22/1969 coroborat cu HG 2230/1969 si OMF 1753/2004.
 • Responsabili cu produsele si substantele toxice si stupefiante, in conformitate cu prevederile Legii 263/2005 , Legii  339/2005, OMSF 95/2003;
 • Comisie de analiza a cazurilor de invaliditate a cazurilor externate
 • Comisie de receptie a lucrarilor de constructii instalatii, in conformitate cu prevederile  HG 2230/1969 si OMF 2861/2009;
 • Comisia de Validare si Analiza DRG;
 • Comisie de nutritie;
 • Persoana rasponsabila de efectuarea licitatiilor in sistem electronic;
 • Persoanele cu drept de semnatura pentru plata cheltuielilor, in limita fondurilor disponibile, in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 si Ord.45/2003.
 • Comisia de norme proprii de consum , pentru desfăşurarea in bune condiţii a analizei cererilor de produse;
 • Comisie pentru atribuirea contractelor de achizitie publică ;
 • O.G.34/2006 , OUG nr.72/17.06.2009 ,  H.G. 925/2006 , legea 337/2006.

 

 

 

 

 

                    MANAGER                                                      DIRECTOR  MEDICAL

 

PROF.DR. PENESCU MIRCEA NICULAE      CONF. DR. STRAMBU VICTOR

 

 

 

 

 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL                           SEF  BIROU  R.U.N.O.S.

 

 1. STEFAN PETRE                                                    EC. DRAGOS LILIANA